ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สดชื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สดชื่น*, -ไม่สดชื่น-

ไม่สดชื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สดชื่น (adj.) not happy See also: not cheerful, not clear, not joyful Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน
ไม่สดชื่น (v.) be not cheerful See also: be not joyful, be not gay, be not merry, be not jovial, be not in high spirits, be not lively Syn. ไม่ร่าเริง, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน
ไม่สดชื่น (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่สดชื่น (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่สดชื่น (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่สดชื่น (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่สดชื่น (v.) fade See also: decline, flag Syn. ร่วงโรย Ops. สด, ใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Four letters, "feeling of psychological discomfort."สี่ตัวอักษร "จิตใจไม่สดชื่น"
It helps, but everything is not "peachy. " ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started...มันช่วยได้ แต่ทุกอย่างไม่สดชื่นหรอก รู้สึกตลกๆในชุดนี้จัง
The house hasn't felt like this in a long time.บ้านเราไม่สดชื่นแบบนี้มานานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สดชื่น
Back to top