ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่กระตือรือร้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่กระตือรือร้น*, -ไม่กระตือรือร้น-

ไม่กระตือรือร้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่กระตือรือร้น (v.) be not enthusiastic See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
English-Thai: HOPE Dictionary
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร,จืดชืด,ไม่อร่อย,เฉย ๆ ,ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity,tepidness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น,เกียจคร้าน,ขี้เกียจ
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
languid (adj.) ไม่กระตือรือร้น See also: ไม่สนใจใยดี Syn. listeless, indifferent, spiritless Ops. eager, brisk
listeless (adj.) ไม่กระตือรือร้น See also: ไม่สนใจใยดี Syn. indifferent, spiritless Ops. eager, brisk
apathetic (adj.) ที่ไม่กระตือรือร้น See also: เฉื่อยชา, ไม่แยแส Syn. impassive
slowgoing (adj.) ซึ่งไม่กระตือรือร้น See also: ซึ่งไม่กระปรี้กระเปร่า Ops. energetic, enterprising
unenergetic (adj.) ซึ่งไม่กระตือรือร้น See also: ซึ่งไม่กระปรี้กระเปร่า Syn. slowgoing Ops. energetic, enterprising
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก
When you're poor, if you're not on the ball, you get screwed.เมื่อนายจน ถ้านายไม่กระตือรือร้น ชีวิตนายจะล้มเหลว
I didn't have the same enthusiasm as before.ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ
I miss things when I'm on them.ฉันไม่กระตือรือร้นเวลาใช้ยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่กระตือรือร้น
Back to top