ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไมตรีจิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไมตรีจิต*, -ไมตรีจิต-

ไมตรีจิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไมตรีจิต (n.) goodwill See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี
ไมตรีจิต (n.) friendship See also: good will Syn. มิตรภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
good willไมตรีจิต,ความนิยม
goodwillไมตรีจิต,ความนิยม
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
genial(จี'เนียล,เจน'เยิล) adj. ใจดี,เห็นใจคนอื่น,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต,เบิกบานใจ,มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ,เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial,lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี,ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น,ความร่าเริงเบิกบานใจ,ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness,kindliness -A.cheerlessness
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially,sincerely
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
inhospitality(อินฮอสพิแทล'ลิที) n. การขาดไมตรีจิต,การไม่ต้อนรับ
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
lamb(แลมบ์) ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ,บุคคลทีมีมิตรไมตรีจิต,คนใจดี,คนที่ถูกโกงได้ง่าย vt. คลอดลูกแกะ -Phr. (the Lamb พระเยซูคริสต์)
neighborly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
neighbourly(เน'เบอลี) adj. เป็นเพื่อน,มีมิตรไมตรีจิต., See also: neighborliness n. neighbourliness n.
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
rapport(แรโพ',ระพอร์') n. สายสัมพันธ์,ความสามัคคี,ความเห็นอกเห็นใจ,ไมตรีจิต
rapprochement(ระพรอชมาน') n. การสร้างสายสัมพันธ์,การสร้างไมตรีจิต
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
sociability(โซชะบิล'ลิที) n. การชอบสังคม,การชอบวิสาสะ,การชอบอยู่เป็นหมู่,การแสดงมิตรไมตรีจิต
sociable(โซ'ชะเบิล) adj. ชอบสังคม,ชอบวิสาสะ,ชอบอยู่เป็นหมู่,มีมิตรไมตรีจิต, See also: socialness n. sociably adv., Syn. outgoing
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was providing you with an alternative.ไมตรีจิตที่ฉันไม่เคยได้รับ ในสถานการณ์เดียวกัน
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
Especially when we've been so hospitable.ขนาดพวกเรา มีไมตรีจิตให้ขนาดนี้
I would regard it as a mark of extreme favour if you would stoop to honour me with this next dance.ผมยินดีที่ได้ไมตรีจิตอันล้นเหลือนี้
You must be selfish, all of you are too kind-hearted.คุณควรที่จะห็นแก่ตัวเองบ้าง พวกคุณทั้งหมดเป็นคนมีไมตรีจิตที่ดีมากๆ
You reject my hospitality, refuse to wait in your cell, and now, you're going to insult me?ท่านปฏิเสธไมตรีจิตจากข้า ปฏิเสธที่จะรออยู่ในคุก และตอนนี้
I wanna thank you for your hospitality.ผมอยากจะขอบคุณสำหรับไมตรีจิต
Your kindness, your companionship.ความเตตาของฝ่าบาท, ความมีไมตรีจิตของฝ่าบาท
Peace and goodwill towards all mammalsความสงบและไมตรีจิต ส่งไปถึงพี่น้องทุกตัว
Well, hospitality isn't exactly our main concern.จริงๆแล้วความมีไมตรีจิต ไม่ใฃ่เรื่องหลักที่เรากังวลหรอก
Let's hope Mr. Jane remains so amiable when he wakes up in the morning with a pounding headache and time to think.มาหวังให้มิสเตอร์เจน จดจำไมตรีจิตของเขาได้ ตอนตื่นมาพรุ่งนี้เช้า พร้อมกับอาการปวดหัวอย่างหนัก และมีเวลาให้คิด
I want him building a rapport with its most powerful member.ฉันต้องการให้เขาสร้างไมตรีจิต กับสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดของทีม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไมตรีจิต
Back to top