ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ได้ยิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ได้ยิน*, -ได้ยิน-

ได้ยิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้ยิน (v.) hear
English-Thai: HOPE Dictionary
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
audible(ออ'ดิเบิล) adj. ดังพอที่จะได้ยิน,สามารถได้ยิน,ได้ยิน,ฟังได้ยิน, Syn. distinct)
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audio frequencyความถี่ของเสียงซึ่งถ้าอยู่ในระหว่าง 15-20,000 ไซเกิลต่อวินาที จะทำให้ได้ยินได้ (of normally audible sound)
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน,ประสาทหรืออำนาจในการฟัง,การทดลองฟัง,การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
earshotn. ระยะที่ได้ยินเสียง
hear(เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน., See also: hearable adj. hearer n., Syn. heed,listen
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
inaudible(อินออ' ดะเบิล) adj. ไม่ได้ยิน., See also: inaudibility, inaudibleness n. inaudibly adv.
listen(ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน, See also: listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง), Syn. hear ###A. ignore
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
purr(เพอ) n.,v. (เกิด) เสียงคล้ายเสียงหายใจที่ได้ยินในเครื่องฟัง,เสียงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์,เสียงรัวของลมพัด,เสียงครางของแมวที่แสดงความพอใจ, See also: purringly adv. -S.pur
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
unheard(อันเฮิร์ด') adj. ไม่ได้ยิน,ไม่มีการสอบสวน,ไม่ได้ฟังกันก่อน
unheard-of(อันเฮิร์ด'ออฟ) adj. ไม่เคยได้ยินมาก่อน,ไม่คาดคิดมาก่อน,เป็นประวัติการณ์, Syn. unbelievable
waft(วาฟทฺ,แวฟทฺ) vt. vi.,n. (การ) พัด,พัดพลิ้ว,สะบัดพลิ้ว,กระพือ,วูบ,ฉิว,เสียงที่ได้ยินนิดหน่อย,กลิ่นจาง, See also: wafter n., Syn. send lightly
whiz-bang(วิซ'แบง) n. ลูกกระสุนขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงและได้ยินเสียงหวือ,ดอกไม้ไฟชนิดที่มีความเร็วสูง,ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ,คำตลก adj. ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,ดีที่สุด, Syn. whizz-bang
English-Thai: Nontri Dictionary
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
audible(adj) พอได้ยิน
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
earshot(n) ระยะที่ได้ยิน
hear(vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
inaudible(adj) ฟังไม่ได้,ไม่ได้ยิน
overhear(vi) บังเอิญได้ยิน,แอบได้ยิน
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ
unheard(adj) ไม่เคยได้ยิน,ไม่ได้ยิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audiometerมาตรการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murmur, Innocentได้ยินเสียงฟู่โดยไม่มีโรคหัวใจ [การแพทย์]
Audiometersเครื่องตรวจวัดการได้ยิน, เครื่องทดสอบสภาพการได้ยิน, เครื่องตรวจหู [การแพทย์]
Audiometryการวัดสมรรถภาพการได้ยิน [TU Subject Heading]
Auditory Nerveประสาทสมองคู่ที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด [การแพทย์]
Cochleaโคเคลียร์;โคเคลีย,หู;โคเคลีย;กระดูกโฆเคลีย;อวัยวะรูปหอยโข่ง;หูชั้นใน;โคเคลีย;อวัยวะที่เกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Hearingการได้ยิน [TU Subject Heading]
Hearing aidเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
infrasonic wave [infrasound]คลื่นใต้เสียง, คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถี่ต่ำสุดของเคลื่นเสียงที่คนได้ยิน (ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monauralเครื่องช่วยการได้ยินชนิดที่ใช้กับหูข้างเดียว [การแพทย์]
Teleconferenceการประชุมทางไกล, การประชุมทางไกล โดยผู้ประชุมได้ยินเสียงและเห็นภาพกันได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch (vt.) ได้ยิน Syn. hear
hear (vi.) ได้ยิน See also: ได้ยินเสียง
hear (vt.) ได้ยิน See also: ได้ยินเสียง
read (vt.) ได้ยิน Syn. hear
be within earshot of (idm.) ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่) Syn. come within
come within (idm.) ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่)
mishear (vi.) ได้ยินผิด
mishear (vt.) ได้ยินผิด
overhear (vt.) ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ See also: บังเอิญได้ยิน Syn. catch
actually heard (adj.) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้ See also: สามารถได้ยินได้ Syn. perceptible by the ear
audible (adj.) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้ See also: สามารถได้ยินได้ Syn. actually heard, perceptible by the ear
audiometer (n.) เครื่องตรวจการได้ยิน
audition (n.) การได้ยิน
auditive (adj.) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง Syn. hearing, aural
auditory (adj.) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง Syn. hearing, aural, auditive
aural (adj.) เกี่ยวกับการได้ยินเสียง Syn. hearing, auditive
cloth-ears (sl.) คนที่มีระบบการได้ยินไม่ดี
come within (phrv.) สามารถได้ยิน See also: ได้ยินเสียง
come within (idm.) ไปไกลเกินกว่าจะได้ยิน
dick (sl.) อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you hear me?ได้ยินที่ฉันพูดไหม?
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
I've heard nothing about itฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
I heard the clock, but I didn't get up until 9ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
I have heard its name for many timesฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
But I've heard many things about itแต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
I'm sorry, I didn't hear your nameขอโทษนะ ฉันไม่ได้ยินชื่อคุณ
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
I couldn't help hearingมันช่วยไม่ได้ที่ฉันได้ยิน
You heard what I saidเธอได้ยินที่ฉันพูดแล้ว
I've never heard anything about thisฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
I didn't hear you come inฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
You believe everything you hear?คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินงั้นหรือ?
I haven't heard of themฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
Did you hear what I just heard?คุณได้ยินอย่างที่ฉันเพิ่งได้ยินหรือไม่?
We'd like to hear what you have to sayเราอยากได้ยินสิ่งที่คุณต้องพูด
I couldn't believe what I was hearingฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยิน
I heard what he was sayingฉันได้ยินที่เขาพูด
I've already heard the newsฉันได้ยินข่าวนั่นแล้ว
It is the first time I've ever heard any of thisเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเรื่องพวกนี้
You've heard this story beforeคุณได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
We just don't realize it when we hear itพวกเราเพียงแต่ยังไม่ได้คิดตอนที่เราได้ยินมัน
I hear good things about youฉันได้ยินสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคุณ
I know you're thereฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่ ฉันสามารถได้ยินเสียงหายใจของนาย
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very pleased to meet you. Heard a lot of wonderful things about you.{\cHFFFFFF}ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ ได้ยิน จำนวนมากของสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณ
I want to say to everyone that everything around them that they see and smell and feel and hear, they should delight in all this.ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ทุกอย่างที่อยู่รอบเขา ที่เขาเห็น ได้กลิ่น้ รูสึก ได้ยิน เขาก็ควรจะพึงพอใจ
No. Let's hear it. I have to get back to rehearsal.ที่ Let 's ได้ยิน ฉันมีที่จะได้รับกลับไปซ้อม
Do you swear not to repeat what you see, hear or smell tonight?สาบานมั้ยว่าจะไม่แพร่งพรายสิ่งที่เห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นในคืนนี้
That's right. You better run, boy. You hear Jedediah?ใช่แล้ว หนีไปให้ไกลเลย ได้ยิน เจดีไดอาร์ มั้ย?
Hear, see and feel is overestimated.การได้เห็น ได้ยิน หรือสัมผัส ล้วนแล้วไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้น
I never thought that I would ever hear you utter those words with a straight face.ฉันไม่เคย ได้ยิน จากคุณ เลย นะ จากปากคุณ และสีหน้า แบบนี้
USS Kelvin, go for Starfleet base.-ยูเอสเอส เคลวิน ได้ยิน บก.สตาร์ฟลีท มั้ย
You heard me, pretty little show horse.คุณ ได้ยิน ฉัน ม้า แสดง น้อย สวย
# Feasible rhymes you can vision and feel # # Conducted and formed, that's a hell of a concept ## บทกวีที่นายจะได้เห็น ได้ยิน มันคือนรกของความคิด #
♪ Hear which note was lower or was♪# ได้ยิน # # โน๊ตตัวไหนเสียงต่ำหรือ.. #
Novak, do you hear me? - Yes, copy thatโนวัค ได้ยินฉันมั้ย / ได้ยิน เยี่ยม
I can see, hear, and smell things that I shouldn't be able to see hear and smell!ฉันได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ที่ฉันไม่ควรได้เห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นเลย
Because I can see, hear, and smell things that I shouldn't be able to see, hear, and smell.เพราะกูมองเห็น ได้ยิน และก็ได้กลิ่น ในสิ่งที่กูไม่ควรเห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่นเลย
Yes, yes, yes. I copy! I'm detached!- ได้ยิน ได้ยินๆๆ ฉันปลดตะขอแล้ว
I, uh, heard about McKenna.ผม , เอ่อ , ได้ยิน เกี่ยวกับ แม็คเคนน่า
Yep, and none of the other prisoners heard or saw anything.ใช่ แล้วมีนักโทษคนอื่น ได้ยิน หรือเห็นบางอย่างรึเปล่า
You both hear you're telling me two different things, right?นายทั้งคู่ ได้ยิน พวกนาย กำลังบอกฉันว่าสองอันนี้ ไม่เหมือนกัน ใช่ไหม ?
Yeah, I can hear you. What's going on?ได้ยิน ๆ มันเกิดอะไรขึ้น
I heard a couple guys talking like that, but I thought they were joking.ได้ยิน 2-3 คนพูดกันอยู่เหมือนกัน แต่ฉันนึกว่าพวกเขาล้อเล่น
Yes, what do you think?ได้ยิน นายคิดจะทำอะไร?
I can. Auntie, is that you?ได้ยิน ผมแดวุง ใช่คุณน้าหรือเปล่าครับ
I heard them, Morgan. Probably picking up another baby monitor.ได้ยิน มอร์แกน อาจเป็นสัญญาณจากวิทยุเครื่องอื่นก็ได้
We're here. Okay, send Tennyson.ได้ยิน ส่งเทนนีสันมาเลย
Hearing voices, seeing things -- your mother mention anything like that?ได้ยิน หรือ เห็น อะไรแปลกฯ แม่ของคุณเคยพูดถึง อะไร แบบนั้นมั้ย?
Oh, yeah. No more sanctions on office relationships.ได้ยิน เรื่องไม่ห้ามการมีความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
I hear you, Walter. Save your energy.ได้ยิน แกเก็บแรงไว้เถอะวอลเตอร์
Yeah. What is that?ได้ยิน แต่มันคืออะไร
I heard you. I was just choosing to ignore you.ได้ยิน แต่ว่าเลือกที่จะไม่ฟัง
Yes, but she doesn't. So get signing, hand monkey.ได้ยิน แต่เธอไม่ แปลต่อไป เจ้าลิงใบ้คำ
I did, but who cares?ได้ยิน แต่ใครสนใจหล่ะ?
Yes What seems to be the problem?ได้ยิน ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรเหรอ
Yes, yes, buddy, yes. I'm-I'm right here.ได้ยินๆ ฉันอยู่นี่แหละ
The whole building can!ได้ยินกันทั้งตึกน่ะแหล่ะ!
Shall we just call it square, then?ได้ยินกัปตันเทิร์นเนอร์พูดแล้ว? ปล่อยตัวนาง
Netting call, net now.ได้ยินการเรียกร้องตาข่ายสุทธิ ในขณะนี้
Do you hear me?ได้ยินกูพูดหรือเปล่า?
I'm gonna tear out your throat with my hands and fuck your dead face.ได้ยินกูมั้ยล่ะ อีหอยดำ กูจะหักคอมึงด้วยมือของกูนี่แหละ
You heard the sergeant...ได้ยินก็ไปได้แล้ว... เดี๋ยวนี้!
Do you hear me, Brother?ได้ยินข้าพูดไหม,ท่านพี่?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ได้ยิน
Back to top