ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใหญ่โตเกะกะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใหญ่โตเกะกะ*, -ใหญ่โตเกะกะ-

ใหญ่โตเกะกะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใหญ่โตเกะกะ (adv.) bulky See also: ponderous, lumpish, cumbersome Syn. ใหญ่โตไม่สมรูป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใหญ่โตเกะกะ
Back to top