ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในทันทีนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในทันทีนั้น*, -ในทันทีนั้น-

ในทันทีนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในทันทีนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then all of a sudden we're off the main road.แล้วทั้งหมดในทันทีนั้น เราก็หลงห่างออกไปจากถนนหลัก
And then all of a sudden, bam, we're in that ditch.แล้วทั้งหมดในทันทีนั้น บูม เราก็ตกลงคลองข้างทาง
He knows almost immediately she's who he's been searching for.เขารู้ในทันทีนั้นเองว่า เธอคือคนที่เขากำลังตามหา
The majority of the immediate damage is gonna come from the conventional explosion, creating a kill zone.ความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นในทันทีนั้น จะเกิดจากแรงระเบิด - ก่อให้เกิดเป็นพื้นที่มรณะ
She's a professor with a promising career ahead of her, and then all of the sudden, she decides to become a phone sex operator.เธอเคยเป็นถึงศาสตราจารย์ ที่มีอนาคตไกล แล้วในทันทีนั้น เธอก็ทิ้งไปกลายมาเป็น ผู้ประกอบการที่มีเพศสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
Out of nowhere, the drone suddenly banked to the southwest.และในทันทีนั้น โดรนถลาออกนอนเส้นทางไปทิศตะวันตกเฉียงใต้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในทันทีนั้น
Back to top