ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในทันทีทันใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในทันทีทันใด*, -ในทันทีทันใด-

ในทันทีทันใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในทันทีทันใด (adv.) suddenly See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blowup (n.) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด Syn. outburst, explosion
espy (vt.) เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ) See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด Syn. notice, observe, sight
explode (vi.) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ
Like, changing it in any major way?อย่างเช่น เปลียนแปลงในทันทีทันใด
He could read Scylla right on the spot.เขาสามารถอ่านซิลล่าได้ถูกในทันทีทันใด
Now, if you're asking about... this administration's failed policy with regards to--และในทันทีทันใด ก็ทำให้ไนท์ฟาวเวอร์พล่าน เธอกับพวกเขาผ่านไปทางในอุโมงค์เย็นนั่น
Not right away, anyway.ไม่ใช่ในทันทีทันใด ยังไงก็ตาม
The Show will immediately go bankrupt. You'll be single-handedly closing it down.บริษัทเดอะโชว์ ก็จะถูกฝังในทันทีทันใด ด้วยมือข้างเดียวของคุณ
It's good to remind them and to get their sympathy right off the bat.เป็นสิ่งที่ดีในการย้ำเตือนความจำของพวกเขา และจะได้รับคะแนนสงสาร ความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาในทันทีทันใด
And all of the sudden, I have one of those... those moments where everything sort of comes together.และในทันทีทันใด มันก็มีช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมากระจุกตัวอยู่ด้วยกัน
She told me all about the judge and she told me what a terrible man he was, and I think I fell in love with Maggie right then and there.เธอบอกฉันเรื่องผู้พิพากษา และบอกว่าเขาเป็นคนเลวร้ายแค่ไหน และฉันคิดว่าฉันตกหลุมรักแมกกี้ในทันทีทันใด
The body suffered an immediate and complete disruption.ศพได้รับความเสียหายในทันทีทันใด และแตกออกเป็นเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในทันทีทันใด
Back to top