ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ในขั้นแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ในขั้นแรก*, -ในขั้นแรก-

ในขั้นแรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ในขั้นแรก (adv.) at the first stage See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily Syn. ในตอนแรก, ในระยะแรก Ops. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย
ในขั้นแรก (adj.) initial See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary Syn. ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด) โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
primary (adj.) ในขั้นแรก See also: อันดับแรก, ระยะแรก Syn. primitive
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก...
For starters, I'd need a particle accelerator.ในขั้นแรก, ผมต้องการเครื่องเร่งอณุภาค
Mr. Oldman's assistants are responsible for preliminary assessments.ผู้ช่วยของคุณโอลด์แมนรับผิดชอบ เรื่องประเมินในขั้นแรก
Mr. Oldman never presides over early appraisals.คุณโอลด์แมน ไม่เคยทำการประเมินในขั้นแรกเองเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ในขั้นแรก
Back to top