ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจจืด*, -ใจจืด-

ใจจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจืด (adj.) indifferent See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจแคบ Ops. ใจดี
ใจจืด (v.) be indifferent See also: be inconsiderate, be insensate, be unfeeling, be unsympathetic Syn. ใจดำ, ใจแคบ Ops. ใจดี
ใจจืดใจดำ (adj.) unsympathetic See also: callous, unfeeling, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ใจจืดใจดำ (v.) be unsympathetic See also: be callous, be unfeeling, be indifferent, be inconsiderate, be insensate Syn. ใจดำ, ใจร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That she was too harsh, so my father left.ว่าเป็นคนใจจืดใจดำพ่อถึงได้ทิ้งไป
She was clumsy, stupid and mean, but I wouldn't wish that kind of death on a possum.หล่อนทั้งซุ่มซ่าม งี่เง่า ใจจืดใจดำ แต่ฉันไม่เคยหวังให้ใครต้องตายอถาถแบบนั้นเลย
There's no need to be callous.ไม่มีความจำเป็นจะต้องใจจืดใจดำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจจืด
Back to top