ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจจดใจจ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจจดใจจ่อ*, -ใจจดใจจ่อ-

ใจจดใจจ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจจดใจจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (v.) concentrate See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one´s attention on Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
gopher(โก'เฟอะ) n. คนที่มีใจจดใจจ่อ,ผู้ช่วย,เด็กรับใช้,เป็นชื่อโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มด้วยการช่วยหาแฟ้มข้อมูล ในลักษณะที่เป็นแบบเมนู กล่าวคือ มีรายการให้เลือก เมื่อพบแล้วก็สามารถเก็บลงในจานบันทึก หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้
grandstandn. ที่นั่งชมด้านหน้าที่เป็นเอกเทศของแต่ละคน,ผู้ชมที่นั่งอยู่ในที่ดังกล่าว vi. แสดงด้วยใจจดใจจ่อ.
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
rapt(แรพทฺ) adj. ใจจดใจจ่อ, (จิต) ครอบงำ,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างมาก,ลิงโลดอย่างหลงใหล., See also: raptly adv., Syn. enraptured
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน,มีใจจดใจจ่อ,กระตือรือร้น,อดทน,อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read,diligent ###A. illiterate,careless
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า,หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj.,adv. ขย่งเท้า,มีความต้องการ,ใจจดใจจ่อ,ระมัดระวัง,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า,ชะเง้อ,ระมัดระวัง,มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป,ความปรารถนาอย่างมาก,ความขยันขันแข็ง,การมีใจจดใจจ่อ,ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour,spirit,passion,drive
English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า
suspense(n) ความใจจดใจจ่อ,ความกระวนกระวาย,ความอยากรู้อยากเห็น
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspensive (adj.) ใจจดใจจ่อ See also: กระหายใคร่รู้, ตื่นเต้นอยากรู้ Syn. arousing, excited
suspense (n.) ความใจจดใจจ่อ See also: ความกระหายใคร่รู้, การรออย่างใจจดใจจ่อ Syn. expectation, waiting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bet your daddy wishes his little girl was back home again.ข้าว่าพ่อของเจ้าคงกำลังรอการกลับไปของเจ้าอยู่อย่างใจจดใจจ่อ
I've been waiting for this. Okay, on your mark...ลุงตั้งหน้าตั้งตาคอยอย่างใจจดใจจ่อ โอเค ตานายต่อ...
Now every night, I hold my breath,ตอนนี้ ทุก ๆ คืน, ฉันใจจดใจจ่อ
They refuse to fail-- which you seem to do with unyielding consistency.อย่างไร้ข้อผิดพลาด แล้วสิงที่แกเห็นจะต้องทำ อย่างใจจดใจจ่อ
You gonna keep me in suspense, or you gonna tell me the details?นายจะปล่อยให้ฉันใจจดใจจ่อ หรือจะเล่าให้ฟังโดยละเอียด
But I was so caught up in wanting the bike that I convinced myselfแต่ตอนนั้นหนูมัวแต่ใจจดใจจ่อกับมอเตอร์ไซค์ จนหลอกตัวเองว่า
I've seen a beautiful world beyond this prison, and I count the hours till I escape.ข้าเคยเห็นโลกที่สวยงาม ที่อยู่เหนือไปจากคุกแห่งนี้ และข้าจะเฝ้ารอคอยเวลาหนีออกไปอย่างใจจดใจจ่อ
Dan, you knew my focus was fixing things for ben.แดน คุณก็รู้ว่าฉันกำลัง ใจจดใจจ่อแก้คดีให้เบ็น
They have been eagerly awaiting thee.พวกเขารอพบท่านอย่างใจจดใจจ่อ
Everyone at the homeless shelter is really looking forward to the show.ทุกคนในศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน รอคอยการแสดงอย่างใจจดใจจ่อ
Uh... that sounds fascinating, but our audiences are dying to know... just what job will our winner begin?ฟังดูน่าสนใจมากนะครับ, แต่ท่านผู้ชมรออย่างใจจดใจจ่อก็คือ ผู้ชนะของเรา จะได้งานอะไร
Accepted and eagerly anticipated.ฉันตกลงและจะรออย่างใจจดใจจ่อ
Well, it's about fixing cars and getting, getting grease under your fingernails, and about signing a blood oath with your brothers to the very end.ลองมองไปทางนั้น และจินตนาการ ว่ามีผู้ชมอยู่ รออย่างใจจดใจจ่อให้นายมา
No, it's scarier if I keep paying attention to these things.ไม่อ่ะ คงจะน่ากลัวกว่านี้ ถ้าฉันใจจดใจจ่อกับเรื่องพวกนี้
Now the audience is hushed, expectant.ตอนนี้ผู้ชมกำลังรอดูอย่างใจจดใจจ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจจดใจจ่อ
Back to top