ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โสเภณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โสเภณี*, -โสเภณี-

โสเภณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โสเภณี (n.) prostitute See also: whore, harlot Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
bordel(บอร์'เดิล) n. โรงโสเภณี,ซ่อง
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
courtesan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
courtezan(คอร์'ทิเซิน) n. โสเภณีชั้นสูง, Syn. mistress,prostitute
procurer(โพรเคียว'เรอะ) n. ผู้จัดหา,ผู้จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณ', Syn. pimp
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน
doxy(ดอค'ซี) n. ความคิดเห็น,ทฤษฎี,ความคิดเห็นทางศาสนา,ภรรยาลับ,หญิงชู้,โสเภณี, Syn. doxie
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots
honky-tonk(ฮอง'คีทองค) n. ไนท์คลับถูก ๆ ,ซ่องโสเภณี,โรงหนังชั้นต่ำ. adj. เกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
painted womanหญิงโสเภณี,หญิงแพศยา
pimp(พิมพฺ) n. ชายผู้นำแขกให้โสเภณี,แมงดา,โสเภณีชาย. vi. หาแขกให้โสเภณี, Syn. pander
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)
prostitution(พรอสทิทิว'เชิน) n. การเป็นโสเภณี,การขายตัวเพื่อเงิน,การใช้สติปัญญาหรือความสามารถไปในทางที่เสื่อมเสีย
slattern(สแลท'เทิร์น) n. หญิงรุ่มร่าม,หญิงสกปรก,ปลาร้า,โสเภณี. adj. รุ่มร่าม,สกปรก. vt. ทำให้สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์., See also: slatternly adv. slatternliness n.
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven,slattern
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
trollop(ทรอล'เลิพ) n. หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงปากร้าย,trollopy adj., Syn. slattern
wench(เวนชฺ) n. เด็กผู้หญิง,เด็กสาว,สาวบ้านนอก,โสเภณี,สาวใช้ vi. ประจบสอพลอ,เอาใจ,เที่ยวโสเภณี,เป็นชู้, See also: wencher n.
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
whorehouse(ฮอร์'เฮาซฺ) n. สำนักโสเภณี,ซ่องนางโลม
whorish(ฮอร์'ริช) adj. เหมือนหญิงโสเภณี,มั่วโลกีย์,ค้าประเวณี,ไม่บริสุทธิ์., See also: whorishly adv. whorishness n., Syn. lewd,unchaste
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street
English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี
cathouse(n) ซ่องโสเภณี
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว
strumpet(n) นางโลม,หญิงโสเภณี
whore(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,นางโลม,หญิงแพศยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
whoremasterผู้คุมซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prostitutesโสเภณี [TU Subject Heading]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
call girl (sl.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, นางทางโทรศัพท์
harlot (n.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา Syn. prostitute, whore
hooker (n.) โสเภณี See also: หญิงขายตัว, หญิงหากิน Syn. prostitute, streetwalker, whore
prostitute (n.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว Syn. bawd, whore
slattern (n.) โสเภณี
woman of the streets (n.) โสเภณี See also: หญิงขายตัว, หญิงหากิน Syn. hooker, prostitute, streetwalker, whore
chippy (n.) โสเภณี (คำสแลง) Syn. prostitute
slut (n.) โสเภณี (คำหยาบ) See also: หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ Syn. whore
bawd (n.) โสเภณี (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม) Syn. prostitution
tom (sl.) โสเภณี (ที่ยืนขายตัวตามถนน)
courtesan (n.) โสเภณี (ระดับสูง) See also: หญิงบริการ
streetwalker (n.) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. prostitute, strumpet, whore
strumpet (n.) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. prostitute, whore
bawdyhouse (n.) ซ่องโสเภณี See also: ซ่องนางโลม Syn. brothel
bordello (n.) ซ่องโสเภณี Syn. brothel
call house (sl.) ซ่องโสเภณี
chippie (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
chippy (sl.) หญิงโสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงหากิน
cocotte (n.) หญิงโสเภณี
fancy woman (n.) หญิงโสเภณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has an extremely high concentration of drug trafficking,prostitution,and homeless people.เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ โสเภณี และคนไร้บ้าน
By the way, another accepted usage for the term "ho."เกือบลืม นั่นเป็นอีกคำที่ใช้คำว่า โสเภณี ได้
Big city cock-teasing whore is all she is.เมืองใหญ่ ไก่ ล้อเล่น โสเภณี เป็น ทุกอย่างที่เธอ เป็น
And do not stop till y'all find me a dead city whore.และไม่หยุด จนกว่าคนหาฉัน โสเภณี เมืองตาย
You're talking about prostitutes and trucks, and tools.แกพูดอะไร รถกระบะ โสเภณี แล้วก็เครื่องมือ
Yanira Espinal, prostitute, bludgeoned to death 3 days ago.ยานีร่า เอสปินัล... โสเภณี ถูกตีด้วยกระบองจนตาย เมื่อสามวันก่อน
And every inn in the city is full and the whores are walking bow-legged.โรงเตี๊ยมทุกแห่ง ในเมืองก็เต็มไปด้วยแขกอีกด้วย โสเภณี ก็ได้ทำงาน
I was dreaming if I thought that the town harlot and the town drunk could accomplish anything.ฉันเคยคิดเคยหวังไว้ว่า โสเภณี กับ ขี้เมา อาจจะทำเรื่องบางอย่างได้
Shaking down low-life drug dealers, pimps, whatever scratch they could get.พวกมันข่มเหงคนชั้นต่ำ คนขายยา โสเภณี ทุกช่องทางที่พวกมันเอาได้
Garrett stayed with high-risk targets-- prostitutes, runaways.การ์เร็ทเลือกแต่เหยื่อที่มีความเสี่ยงสูง โสเภณี พวกหนีออกจากบ้าน
How about the birthdays of Russell Smith's earlier victims, the 8 prostitutes?แล้ววันเกิดของเหยื่อรายก่อนๆล่ะ โสเภณี 8 ราย
So naturally I tell the Turkish prostitute, "I'll take two."ดังนั้นธรรมชาติที่ผมบอกตุรกี โสเภณี "ฉันจะใช้เวลาสอง."
Addicts, prostitutes, felons.มีทั้งติดยา โสเภณี อาชญากร
Oh, shut up and suck that dick. Oh, fuck you.ยาเสพติด ปาร์ตี้ โสเภณี ถูกตำรวจจับ
Two prostitutes identified Langdon and Neveu..โสเภณี 2 คนบอกว่าพบเห็นแลงดอนและเนอวอน
Two prostitutes stabbed and staged in the last two weeks.โสเภณี 2 รายถูกแทงและนำศพมาวางจัดท่าไว้ ใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา
Prostitutes, left-handed killer, organs being surgically removed.โสเภณี ฆาตกรถนัดซ้าย อวัยวะถูกผ่าออกไป
Prostitutes and strippers usually make easy targets.โสเภณี นักเต้นรำเปลื้องผ้า มักตกเป็นเหยื่อได้ง่าย
This 53 years old hooker, half-Eskimo...โสเภณี ลูกครึ่งเอสกิไม อายุ 53 ขวบ
Hookers, they take off the edge?โสเภณีก็สนองไม่ได้หรือ?
A whore and her tongue's work is never done.โสเภณีกับปากของเธอไม่เคยพอ
Your whore of a mother.โสเภณีของแม่. ของคุณ
A nagging... drunken whore.โสเภณีขี้เมาตลอดเวลา
The hooker, she studied Vietnamese at Yale.โสเภณีคนนี้ เธอเรียนภาษาเวียตนามจากเยล
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์
Prostitutes are people, too, and they have a lot of disposable income.โสเภณีคือคนเหมือนกัน แถมมีเงินให้ถลุงเล่นเยอะด้วย
Hooking is what girls do out on the street.โสเภณีคือพวกสาวๆที่หากินกันตามท้องถนน
So hookers get paid first, and then you get the goods.โสเภณีต้องได้เงินก่อน นายถึงจะได้รับบริการ
Prostitutes are frequently attacked, raped, even murdered.โสเภณีถูกโจมตีบ่อย ข่มขืนฆ่าแม้กระทั่ง
Both prostitutes advertised here. Look at their pictures.โสเภณีทั้งสองคนลงโฆษณาไว้ด้วย นี่, ดูรูปพวกเธอสิ
Prostitutes seem to be working inroups.I mean,if this guy did kill 10 people,โสเภณีทำงานกันเป็นกลุ่ม หมายถึงถ้าฆ่าคน10คน
The only prostitute here... is you.โสเภณีที่อยู่ที่นี่เพียงคนเดียว คือ เธอ
Prostitutes? No. No.โสเภณีหรือ ไม่ ไม่ใช่
25-year-old prostitute and crack addict.โสเภณีอายุ 25 ปี และติดยา
That little tart doesn't know anything.โสเภณีเด็กนั่น ไม่รู้อะไรสักอย่าง
An occasional prostitute.โสเภณีแบบเป็นครั้งคราว
Whores get nothing.โสเภณีแบบแกจะไม่ได้อะไรเลย
Two months ago a prostitute and a runaway were both found raped and killed and they had stab wounds to their eyes.โสเภณีและคนที่หนีออกจากบ้าน ทั้งคู่ถูกพบ ว่าโดนข่มขืนแล้วฆ่า และพวกเธอโดนแทงที่ตาด้วย
Whores rarely sink.โสเภณีไม่ค่อยจมเท่าไหร่
Hotch: "the prostitute is not, as feminists claim,โสเภณีไม่ได้เป็นอย่างที่นักสตรีนิยมกล่าวว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โสเภณี
Back to top