ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลภโมโทสัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลภโมโทสัน*, -โลภโมโทสัน-

โลภโมโทสัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลภโมโทสัน (adj.) greedy See also: avaricious, covetous Syn. โลภมาก
โลภโมโทสัน (v.) be greedy See also: be avaricious, be covetous, covet Syn. โลภมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลภโมโทสัน
Back to top