ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยความเป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยความเป็นจริง*, -โดยความเป็นจริง-

โดยความเป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยความเป็นจริง (conj.) in fact See also: really, truly, as a matter of fact, in reality Syn. ตามที่เป็นจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
verily(เว'ริลี) adv. โดยความเป็นจริง,แท้จริง,จริง ๆ ,อย่างแท้จริง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. really
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
verily (adv.) โดยความเป็นจริง (คำโบราณ) See also: อย่างแท้จริง, อย่างไม่ต้องสงสัย Syn. truthfully, truly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would actually dial another galaxy In hundred of thousands of light yearsโดยความเป็นจริง ไว้ต่อไปยังกาแล็คซี่อื่นๆ... ...ในหนึ่งแสน ของปีแสง
Now, the fact is that I, I was so impressed, years ago, with mr.โดยความเป็นจริงที่ว่าหลายปีก่อนผมประทับใจ
Officially, it's an airborne mobile command station.โดยความเป็นจริงเเล้ว นี่คือฐานปฏิบัติงานทางอากาศที่เคลื่อนที่ได้
Because i respond really well to that.เพราะว่า นั่นโดยความเป็นจริงแล้วฉัน ตอบรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยความเป็นจริง
Back to top