ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แออัดยัดเยียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แออัดยัดเยียด*, -แออัดยัดเยียด-

แออัดยัดเยียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แออัดยัดเยียด (v.) be crowded See also: be congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
แออัดยัดเยียด (adj.) crowded See also: congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overbuilding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, congestion
overcrowded (adj.) ซึ่งแออัดยัดเยียด See also: ซึ่งอัดแน่นเกินไป
overcrowding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, overbuilding, congestion
overpopulation (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overbuilding, congestion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ
I've been running long enough to appreciate it, secret underground base no one knows about, even if you all live on top of each other like keebler elves.ฉันหนีมานานพอจะซาบซึ้ง ที่มีฐานทัพใต้ดินลับที่ไม่มีใครรู้จัก ถึงจะอยู่กันอย่างแออัดยัดเยียดก็เถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แออัดยัดเยียด
Back to top