ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แหล่งกำเนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แหล่งกำเนิด*, -แหล่งกำเนิด-

แหล่งกำเนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหล่งกำเนิด (n.) source Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
แหล่งกำเนิด (n.) birthplace Syn. ต้นกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
birthplacen. สถานที่เกิด,แหล่งกำเนิด
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
growth(โกรธ) n. การเจริญเติบโต,สิ่งที่เจริญเติบโตแล้ว,สิ่งที่งอกขึ้น,เนื้องอก,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา adj. ซึ่งเจริญเติบโต, Syn. development,increase,product
headspringn. ต้นน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead,source
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน,ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
inchoation(อินโคเอ' เชิน) n. การเริ่ม, แหล่งกำเนิด, Syn. beginning, origin)
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning
paragenesisn. แหล่งกำเนิดของแร่
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
seedbedn. แปลงสำหรับหว่านเมล็ด,แปลงเพาะ,แหล่งกำเนิด
spawn(สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก, See also: spawner n., Syn. produce,generate
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
station(สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
womb(วูมบฺ) n. มดลูก,ครรภ์,แหล่งกำเนิด,ส่วนภายใน,อุทร, See also: wombed adj
English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
fountain(n) แหล่งที่มา,แหล่งกำเนิด,น้ำพุ,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
origin(n) สาเหตุ,ต้นตอ,พืชพันธุ์,แหล่งกำเนิด
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electron Gunแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน [การแพทย์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exhaust ไอเสีย ก๊าซที่ปล่อยระบายออกจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิส [สิ่งแวดล้อม]
Fetchระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
interferenceการแทรกสอด, การซ้อนทับของคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นสองแหล่งหรือมากกว่า การซ้อนทับของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อคลื่นจากแหล่งกำเนิดเหล่านั้นเคลื่อนที่มาพบกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
Sourceต้นกำเนิดรังสี, แหล่งกำเนิดรังสี, วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมา ไม่ว่าจะเป็นการแผ่รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
tuning forkส้อมเสียง, อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง ใช้เป็นมาตรฐานในการเทียบเสียงของเครื่องดนตรีและใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Witherite วิเทอไรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย ยังไม่เคยพบ ประโยชน์ - เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอันดับรองของแบเรียม ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับแบไรต์ ใช้ผสมในดิน ที่ปั้นอิฐเพื่อกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Wasteของเสียหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของที่เกินต้องการหรือไม่ต้องการ ; ของที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง สารหรือวัตถุใดที่ไม่ใช่หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน อุตสาหกรรม เกาตรกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ หรือกิจกรรมอื่นๆ หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cradle (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. source, ultimate
fount (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. origin, source
fountainhead (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. fount, origin, source
genesis (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด Syn. origin, birth
growth (n.) แหล่งกำเนิด
matrix (n.) แหล่งกำเนิด See also: บ่อเกิด, รากฐาน
progenitor (n.) แหล่งกำเนิด
provenience (n.) แหล่งกำเนิด
rise (n.) แหล่งกำเนิด See also: จุดเริ่มต้น Syn. beginning, origin
spring (n.) แหล่งกำเนิด See also: มูล, บ่อเกิด Syn. source
light (n.) แหล่งกำเนิดแสง
in situ (adj.) ในแหล่งกำเนิด See also: ในจุดกำเนิด, ในสถานที่แรกเริ่ม Syn. in place, in loco
in situ (adv.) ในแหล่งกำเนิด See also: ในจุดกำเนิด, ในสถานที่แรกเริ่ม
parental (adj.) เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
womb (n.) แหล่งกำเนิด Syn. origin, source
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My sources were clear on this.แหล่งกำเนิดของฉันได้พ้นไปจากที่นี่
The source of the virus was traced back...แหล่งกำเนิดของเชื้อไวรัส เกิดขึ้นจากการทดลองยา
The birthplace of magic itself.แหล่งกำเนิดของเวทย์มนตร์
Unknown origin?แหล่งกำเนิดที่ไม่รู้จัก
The radiation source has to be very strong.แหล่งกำเนิดรังสีต้องแข็งแรงมาก
It used to be filled with strange growing things... remember?มันเคยเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวแปลกๆมากมาย จำได้มั้ย
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน
There's a light source ahead!มีแหล่งกำเนิดแสงข้างหน้าเป็น!
You can save Zion if you reach the source, but to do that you need the Keymaker.ถ้าคุณต้องการไปที่แหล่งกำเนิดจักรกล คุณต้องการช่างทำกุญแจ
The function of the One is now to return to the source, allowing a dissemination of the code you carry reinserting the prime program.หน้าที่ของผู้ปลดปล่อยก็คือ... กลับไปยังแหล่งกำเนิดแล้วเผยแพร่รหัสที่คุณถืออยู่ เข้าไปในโปรแกรมหลัก
Once the One reaches the source, the war should be over.ผู้ปลดปล่อยเข้าไปที่แหล่งกำเนิดแล้ว สงครามก็ควรยุติสิ
The Architect said that if I didn't return to the source, Zion would be destroyed tonight.สถาปนิกบอกผมว่าถ้าผมไม่กลับไปที่แหล่งกำเนิด คืนนี้ไซออนจะถูกทำลาย
It's said to be the source of the Kalachakra, Tibetan magic.เล่าลือกันว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดของกาลาจักรา เวทมนต์ของธิเบต
Well, that's where Rose's Lime Cordial originated...นี่ ที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิด มะนาวควายที่ใช้ทำยาบำรุงด้วยนะ
Your flesh has melded with the matrix of the Hecatonchire system so perfectly... you're practically a work of art.เลือดเนื้อของคุณถูกหลอมด้วยแหล่งกำเนิด ระบบ Hecatonchire อย่างสมบูรณ์แบบ... ...คุณเกือบจะเป็นงานศิลป์แล้ว
Why is it known as the Cradle of Liberty?ทำไมมันจึงเป็นที่รู้จักในฐานะ แหล่งกำเนิดของเสรีภาพหรือไม่
Land Sat images are consistent with Speliogenesis yea... yea...ภาพถ่ายดาวเทียม ยืนยันว่าตรงกับแหล่งกำเนิด ...ใช่...
It's one of our main sources of power.มันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน\ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเรา
Cradle, cradle, birth.จุดเริ่มต้น,#65279; #65279; แหล่งกำเนิด,เกิด
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้
I'm getting into that Generator, whatever it takes.ผมจะเข้าไปที่แหล่งกำเนิดไฟนั่น,ไม่วายังไงก็ตาม
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค
Duke wasn't born. He was government-issued.ดุ๊ก ไม่มีแหล่งกำเนิด เขาเป็นคนของรัฐบาล
But even then it will be impossible to know the exact origin.ซึ่งถึงหาได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แหล่งกำเนิดที่แน่นอน
I want you working on the source of all the great myths.ผมต้องการคุณให้ทำงานด้านแหล่งกำเนิดของตำนาน
I made a rough calculation and put it into the matrix.ฉันคำนวณคร่าวๆ และใส่มันเข้าไปในแหล่งกำเนิด
No,no,we wait for cardio and we try to find the source.ไม่ ไม่ เราจะรอแผนกหัวใจ แล้วเราจะพยายามหาแหล่งกำเนิด
Transmitter's been destroyed at the source, sir.เครื่องส่งสัญญาณถูกทำลาย ที่แหล่งกำเนิดแล้วครับท่าน
The subject's mind can always trace the genesis of the idea.ใจของเรื่องมักจะสามารถติดตามแหล่งกำเนิดของความคิด
To try and find the source of the electromagnetic pulse.เพื่อหาแหล่งกำเนิดแรงสั่นสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้า
Tractor beam has us, sir. Shall we fire on the source?เราติดลำแสงลากจูงครับ จะให้ยิงแหล่งกำเนิดมั้ยครับ?
College is where most mental health problems are activated.วิทยาลัยคือแหล่งกำเนิดปัญหาสุขภาพทางจิตดีๆนี่เอง
Not of terrestrial origin.ไม่ใช่แหล่งกำเนิดบนโลก
I like to call womb rage, and I apologize.ฉันเรียกมันว่า แหล่งกำเนิดความบ้าคลั่ง และ ฉันขอโทษนะ
If it were the birthplace of motion pictures, we'd all be singing "Hooray for Leonardwood."ถ้าเป็นแหล่งกำเนิดภาพเคลื่อนไหว เราก็คงได้ร้องเพลง "ไชโยให้เลนเนิร์ดวู้ด"
Then we'll track its progress through our social group and interpret the results through the competing academic prisms of memetic theory, algebraic gossip and epidemiology.แล้วเราก็มาสำรวจความคืบหน้าผ่านทางกลุ่มของเรา และประมวลผลผ่านปรึซึมแสดงความเปรียบเทียบ ของทฤษฎีมีม ข่าวลือทางพีชคณิตและแหล่งกำเนิด
That's when Lone Vengeance was born.นั่นคือแหล่งกำเนิดของโลน เวนเจนส์
This apitoxin has no known origin.apitoxin นี้ไม่มีแหล่งกำเนิดที่รู้จัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แหล่งกำเนิด
Back to top