ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสงอาทิตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสงอาทิตย์*, -แสงอาทิตย์-

แสงอาทิตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสงอาทิตย์ (n.) sun light Syn. แสงแดด, แสงตะวัน, แดด
English-Thai: HOPE Dictionary
burning glassn. เลนส์รวมแสงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดความร้อนจัดและลุกไหม้ได
heliotropismn. การเข้าหาแสงอาทิตย์,การเจริญเติบโตเข้าหาแสงอาทิตย์
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
sun-rayn. แสงอาทิตย์, Syn. sunbeam
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.
sunlight(ซัน'ไลทฺ) n. แสงอาทิตย์,แสงแดด
sunlit(ซัน'ลิท) adj. มีแสงอาทิตย์,มีแสงแดด
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light,bright
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor
English-Thai: Nontri Dictionary
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunlight(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sunshine switchสวิตช์แสงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Box Carrierบ็อกแคเรี่ยชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ribbonริบบอนการสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
stratosphereสตราโตสเฟียร์, ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากโทรโปสเฟียร์จนถึงระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สโอโซน ซึ่งสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของแสงอาทิตย์ไว้ได้มาก ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อพืชและสัตว์ อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้ จะสูงขึ้นบ้างจากประมาณ -50° C ที่ระยะต่ำสุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sun (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงตะวัน, แสงแดด Syn. sunbeam, sunlight
sunbeams (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงแดด Syn. sunlight
sunshine (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงแดด Syn. sunbeams, sunlight
actinism (n.) ปฏิกิริยาของแสงอาทิตย์
bronzed (adj.) ซึ่งมีผิวสีน้ำตาลเพราะโดนแสงอาทิตย์ (ผิวสีแทน)
heliotrope (n.) ดอกไม้ที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์
heliotropism (n.) การเจริญเติบโตของพืชโดยหันเข้าหาหรือหันหนีแสงอาทิตย์
photovoltaic cell (n.) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
solar battery (n.) แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
solar cell (n.) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า Syn. photovoltaic cell
solar energy (n.) พลังงานแสงอาทิตย์
solarium (n.) ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
sun-shaped brooch (n.) เครื่องประดับหรือเข็มกลัดรูปลำแสงอาทิตย์
sunbeam (n.) ลำแสงอาทิตย์ See also: แสงอาทิตย์ Syn. sunlight
sunburst (n.) การปรากฏขึ้นทันทีของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ
sunburst (n.) เครื่องประดับหรือเข็มกลัดรูปลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped brooch
sunless (adj.) ซึ่งไร้แสงอาทิตย์ Syn. cloudy, overcast, gloomy
sunshiny (adj.) มีแสงอาทิตย์สาดส่อง See also: มีแสงแดดส่องถึง Syn. sunny, undimmed
topee (n.) หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ Syn. turban, topi
topi (n.) หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ Syn. turban
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sand, sun, cheesy matching outfits.หาดทราย แสงอาทิตย์ รอยยิ้ม ชุดที่เข้ากัน
What sunset?แสงอาทิตย์ ห่าไรว่ะ?
A sunset is our home A moonbeam we will ownแสงอาทิตย์คือบ้าน แสงจันทร์คือวิมานของเรา
The sunbeams that the ice sheet previously reflected back now penetrate the dark water, heating it up.แสงอาทิตย์ซึ่งแผ่นน้ำแข็งเคยสะท้อนกลับ ตอนนี้ได้ส่องทะลุลงไป ในน้ำและเพิ่มอุณหภูมิ
Sunset dyes little jasmineแสงอาทิตย์ตกดินย้อมสีดอกมะลิน้อยๆ
The sunlight would severely weaken me and eventually, of course, I would die.แสงอาทิตย์ทำให้ผมอ่อนแออย่างมาก และในที่สุด แน่นอน ผมต้องตาย
This sun hurts my eyes.แสงอาทิตย์ทำให้ผมแสบตา
Uh -- the sun was in my eyes and I thought you were a lot further away from me.แสงอาทิตย์ม้นเข้าตาน่ะ แล้วฉันก็คิดว่าคุณอยู่ห่างจากฉัน
It's just shiny stuff.แสงอาทิตย์มันส่องลงมา
Well, the sun shines more on this house than any other house in the neighborhood.แสงอาทิตย์ส่องมาโดนบ้านนี้ มากกว่าบ้านอื่น ๆ ในย่านนี้
The sunlight pours in and it looks like heaven.แสงอาทิตย์ส่องเข้ามา แล้วมันก็ดุเหมือนสวรรค์
AII the sun's rays bounce off, more than 90% .แสงอาทิตย์สะท้อนออกไปมากกว่า 90%
The sun is shining bright and there's a cool breezeแสงอาทิตย์สาดส่อง และสายลมเย็นสบาย
Sunshine on the window!แสงอาทิตย์สาดส่องมาทางหน้าต่าง
The sun is shining on Savannah.แสงอาทิตย์สาดส่องมาที่ซาวานน่า
And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.แสงอาทิตย์อัดแท่ง ปลดปล่อยมนุษย์ จากการตรากตรำหน้าสู้ดิน
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง
The burning sun may strengthen you, but it has the opposite effect on me.แสงอาทิตย์อาจจะให้พลังกับนาย แต่มันให้ผลตรงกันข้ามกับชั้น
The burning sun may strengthen you,แสงอาทิตย์อาจทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น
Light is its adversary.แสงอาทิตย์เป็นศัตรูของมัน
And sun, and all things hot.แสงอาทิตย์และทุกอย่างในฤดูร้อน จริงเหรอ
Well, in this sun, without transportation, they're as good as dead.ดีละ, ในแสงอาทิตย์นี้, ถ้าไม่มีพาหนะในการเดินทาง, พวกมัน... ก็เหมือนตายไปแล้ว.
They're born, sparkling and shinig in the sun.พวกมันเกิดขึ้นมา ส่องประกาย และส่องแสงสว่างจ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์
My proposal for utilizing solarpower, rejected.ข้อเสนอเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิเสธ
Order of the Solar Temple, Church of the Lamb of God, the Chijon family.คำสั่งของวัดแสงอาทิตย์, คริสตจักรของพระเมษโปดกของพระเจ้าที่ครอบครัว Chijon
The only force strong enough to affect global weather is the sun.มีแต่แสงอาทิตย์ที่แรงพอจะส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก
The ice and snow will reflect sunlight.น้ำแข็งและหิมะจะสะท้อนแสงอาทิตย์
Stinkls of sunlight What a beautiful day...กลิ่นของแสงอาทิตย์ เป็นวันที่สดใสจริงๆเล้ยย
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี...
To the radiant Southern Sun,แด่ทิศใต้ แสงอาทิตย์ของความอบอุ่น 828 02: 06: 32,380
If you ever wanna see the sun again, you should follow me now.ถ้านายอยากเห็นแสงอาทิตย์อีกครั้ง นายควรติดตามฉันตอนนี้
And as i check my lighthouse gauges looks like the old barometer is on the rise.และฉันเองก็ต้องไปตรวจเช็ค หลอดไฟประภาคาร ที่ดูเหมือนบาโรมิเตอร์โบราณ เมื่อต้องแสงอาทิตย์ยามเช้า
Inside transparent tubes suspended In space, countless cars sped by, gleaming in the reflected sunlightภายในท่อโปร่ง อันแขวนอยู่กลางอากาศ มีรถวิ่งผ่านไปมา สะท้อนกับแสงอาทิตย์เป็นประกาย
Well, normally, they lean toward the sun.อ้อ โดยปกติ พวกมันจะเอียงลำต้นไปหาแสงอาทิตย์
But not you, no. By noon this day you will be dead men.ลูกศรเราจะบดบังแสงอาทิตย์
I watched the landscape slowly change as it clung to the last hours of sunlight, before leaving me to get another sleepless night.ผมเฝ้ามองทิวทัศน์ผ่านไปกระทั่ง นาทีสุดท้ายของแสงอาทิตย์ ก่อนจากผมไปเพื่อ คืนหลับไม่ลงอีกคืน
You're so much prettierin the sunlight.เจ๊.. น่ารักมากๆ เจิดจรัสเหมือนแสงอาทิตย์
Meet Mr. Sunbeam.เชิญพบกับคุณแสงอาทิตย์
Not so fast, Sunbeam.อย่าเพิ่งรีบไปซิ เจ้าแสงอาทิตย์
Pretty soon, Earth is chock-full of Sunbeams.ในไม่ช้า โลกก็แน่นขนัดไปด้วยแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสงอาทิตย์
Back to top