ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undimmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undimmed*, -undimmed-

undimmed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undimmed (adj.) มีแสงอาทิตย์สาดส่อง See also: มีแสงแดดส่องถึง Syn. sunny

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undimmed
Back to top