ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แว่นแคว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แว่นแคว้น*, -แว่นแคว้น-

แว่นแคว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นแคว้น (n.) region See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร
English-Thai: Nontri Dictionary
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He gathered the lesser states and barged in with the ships, didn't he?เขารวบรวมแว่นแคว้นที่มีกำลังน้อยและล่องเรือมา ไม่ใช่หรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แว่นแคว้น
Back to top