ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แร้นแค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แร้นแค้น*, -แร้นแค้น-

แร้นแค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แร้นแค้น (v.) be arid See also: be dry, have dry weather, be waterless Syn. กันดาร
English-Thai: HOPE Dictionary
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn
English-Thai: Nontri Dictionary
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
pathetic(adj) น่าสมเพช,น่าสงสาร,แร้นแค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
destitute (adj.) แร้นแค้น See also: ยากจน, ขัดสน, ยากไร้, อดอยาก, ขาดแคลน Syn. insolvent, impoverished, moneyless Ops. solvent
moneyless (adj.) แร้นแค้น See also: ยากจน, ขัดสน, ยากไร้, อดอยาก, ขาดแคลน Syn. insolvent, impoverished Ops. solvent
destitution (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pennilessness, pauperism
impoverishment (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความยากจน Syn. poverty
live from hand to mouth (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้น See also: อยู่อย่างลำบากยากจน
pauperism (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pennilessness
pennilessness (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความอดอยาก Syn. pauperism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Drake grew up nearly destitute, but he was smart, and managed to finagle a full scholarship to Northwestern.คุณเครดโตมาแบบ แร้นแค้น แต่ว่าเขาฉลาด และแอบเนียนโกง ทุนการศึกษา ของม.นอร์ธเวสเทิร์น
Thanks. He's grown up in poverty and hardship and his only way out is his skill with the ball.เขาโตมาอย่างแร้นแค้น
The country was plagued by constant war while its people suffered from hardship and famineประชาชนอดอยากและแร้นแค้นจากภัยสงคราม
This is for my father, you pathetic son of a bitch.เป็นความพยายาม ปั้มหัวใจ ที่ไร้ประโยชน์ของฉัน นี่สำหรับพ่อฉัน แกไอ้ลูกหมาแร้นแค้น
He's my employee and great uncle, a real shitty situation.เค้าเป็นลุงเขยของแม่ของแม่ ผู้ที่แร้นแค้นและโลภมาก
I wasn't born of this desert like you Persians, all shriveled and angry.ข้าไม่ได้เกิดในทะเลทรายเหมือนพวกเจ้า ชาวเปอร์เซีย ตรากตรำและแร้นแค้น... .
Oh, she's a destitute Lounge singer somewhere in Quebec, and let's keep it that way, please.เธอเป็นนักร้องเลาจ์แร้นแค้น สักที่ในควิเบก แล้วได้โปรด ปล่อย ให้มันเป็นแบบนั้นเถิด
And then tonight, the tour that began in the hollows of District 12 will end where?แล้วคืนนี้ การทัวร์ที่เริ่มจากเขตอันแร้นแค้น จะไปสิ้นสุดที่ไหน
The whole country's gone sour.แต่ตอนเหนือก็ไม่ต่างกัน ทั้งประเทศแร้นแค้น
If you sat on the Iron Throne, would you spread misery throughout the land?หากท่านได้นั่ง บนบัลลังก์เหล็ก ท่านจะทำแผ่นดินให้แร้นแค้นหรือ?
A destitute woman and her small child, what can they do to such a man if he keeps their money for himself?หญิงม่ายแร้นแค้น กับลูกเล็กของนาง พวกเขาจะทำอะไรชายผู้นั้นได้ หากเขาเก็บเงินไว้เสียเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แร้นแค้น
Back to top