ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แฝด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แฝด*, -แฝด-

แฝด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฝด (adj.) twin Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด
แฝด (n.) love potion See also: love philter Syn. ยาแฝด, ยาเสน่ห์
แฝดน้ำ (n.) water discharged just before giving birth See also: virginal secretion
แฝดน้ำ (n.) too much amniotic fluid in the pregnancy See also: water discharged just before giving birth
แฝดสอง (n.) twins
แฝดสาม (n.) triplets
แฝดสี่ (n.) quadruplets
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
English-Thai: HOPE Dictionary
didymousadj. เป็นคู่,เป็นแฝด
geminate(เจม'มะเนท) vt.,vi. ทำให้เป็นคู่กลายเป็นคู่. adj. เป็นแฝด,จับเป็นคู่,รวมเป็นคู่., See also: geminated adj.
philter(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philtre(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
philtre(n) ยาเสน่ห์,ยาแฝด
quintuplet(n) เด็กแฝดห้าคน
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
twin(adj) แฝด,คู่,ทั้งสอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conjoined twinแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hetero-ovular twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrupletแฝดสี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quintupletแฝดห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sextupletแฝดหก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clone๑. โคลน๒. เพาะไม่ผสมพันธุ์, สำเนาพันธุ์, ทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. เพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด๔. กลุ่มแฝดเพาะเลี้ยง, สำเนาพันธุ์, ผู้เกิดตามแม่แบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geminationฟันแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interlockingการเกี่ยวติด (ทารกแฝดคลอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oscillatory twinningผลึกแฝดซ้อนสลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
philter; philtreยาแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
philtre; philterยาแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plural birthการเกิดลูกแฝด [ดู multiple birth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pregnancy, plural; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Siamese portsช่องร่วมแฝด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
polysynthetic twinningผลึกแฝดร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twinsคู่แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Dizygoticครรภ์แฝดที่เกิดจากไข่2ใบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
twin (n.) แฝด See also: ฝาแฝด
quint (n.) แฝด 5 See also: ฝาแฝด 5 คน
quadruplet (n.) แฝดสี่คน See also: เด็กแฝดที่คลอดพร้อมกัน 4 คน
duplicated (adj.) เป็นฝาแฝด See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่ Syn. twin, paired Ops. single
geminate (adj.) เป็นฝาแฝด See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่ Syn. twin, paired, duplicated Ops. single
paired (adj.) เป็นฝาแฝด See also: ที่จับเป็นคู่, ที่เป็นคู่ Syn. twin, duplicated Ops. single
quad (n.) ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน Syn. quadruplet
Siamese twins (n.) ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
triplet (n.) หนึ่งในแฝดสามคน
twin (vi.) มีฝาแฝด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Autobot twins, report to Hangar Three.ออโต้บอท แฝด รายงานตัวโรงเก็บเครื่องบิน
They always know what the other one is--แฝดคนหนึ่งมักรู้ว่าแฝดอีกคน...
An unborn twin was gone...แฝดคนหนึ่งไม่มีโอกาสแม้แต่จะลืมตาดูโลก
Her thing is neuroelectric interfacing, telekinesis, mental manipulation.แฝดชาย เพิ่มเมแทบอลิซึม และควบคุมสมดุลความร้อนในร่าง แฝดหญิงสามารถปรับแต่งกระแสประสาท ใช้พลังจิต
Siamese twins? Siam? Trade routes between France and Thailand?แฝดสยาม สยาม เส้นทางการค้าระหว่างฝรั่งเศสกับไทย?
So, these twins are happy.แฝดสองคนนี้มีความสุข
Tweedledee and Tweedledum went out the door, and in came Tweedle Dumb and Dumber.แฝดสองสมองนิ่มถูกไล่ออกไป แล้วแฝดสองสมองนิ่มกว่า ก็เข้ามาแทนที่
Identical triplets, one in half a million births. Solved it without leaving the flat.แฝดสามไง เกิดขึ้นได้หนึ่งในล้าน ไขได้โดยไม่ต้องออกจากแฟลต
Identical twins have the same DNA.แฝดเหมือน มี DNA ที่เหมือนกัน
The Donelley twins barfed on each other.แฝดโดเนลลี่อ้วกใส่กันเอง
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้
"What happened to those babies?"เกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกแฝดของแม่ล่ะ"
The babies? We all thought that the babies had died.เด็กแฝด เราทุกคนต่างก็คิดว่า พวกเขาตายไปแล้ว
This is from them, those babies?นี่จดหมายจากพวกเขา เด็กแฝดคู่นั้นนะเหรอคะ
Those babies, of course.เรื่องเด็กพวกนั้น ฝาแฝดน่ะค่ะ
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ
Because she gave up hope about her other daughters, how can she show you how to hope big when she had lost hope?เพราะแม่เขาเลิกหวังในตัวฝาแฝด แล้วแม่จะแสดงให้ลูกเห็นยังไง ว่าแม่มีความหวังอันยิ่งใหญ่ ในเมื่อแม่เองเป็นคนที่เลิกหวัง
On the day you're born, she transfer all her hope to you, all hope from those babies.ในวันที่ลูกเกิดมา แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมดมาให้ลูก ความหวังทั้งหมดจากฝาแฝดคู่นั้น
You know, it's even worse when you're twins.เป็นฝาแฝดแย่กว่านี้อีก
Doppelganger special.พิเศษสุดสำหรับคู่แฝด
If it wasn't him, it was his twin!จริงๆ นะ ถ้าไม่ใช่พ่อก็คู่แฝดพ่อ
The queen had given birth to twins that night.ราชินีทรงประสูติทารกแฝด
Oh, that's right. The twins' birthday party.อ๋อใช่แล้ว วันเกิดลูกแฝดของคุณ
This morning I delivered a set of twins to a 15-year-old girl.เมื่อเข้าพ่อได้ทำคลอดเด็กแฝดให้ เด็กอายุ 15 ขวบ
Yubaba's twin sisterน้องสาวฝาแฝดของยูบาบ้า
Sorceress twins are just a recipe for troubleแม่มดฝาแฝดที่สร้างปัญหา
I thought he was a twin, until we checked this.ชั้นคิดว่าเป็นฝาแฝด จนกระทั่งเราเช็คนี่
Me too. I'd hate to think I have an evil twin.ผมก็เหมือนกันครับ ไม่อยากคิดเลยว่า ผมมีพี่น้องปีศาจฝาแฝดกับเขาด้วย
Her cherry? Because then we'd be identical.เจาะไข่แดงสักที ถ้าใช่ เราก็แฝดกันเลยล่ะ
Why not? She's my twin sister.ทำไมล่ะ ก็เราเป็นแฝดกัน
We're Siamese twins, joined here.เราคือแฝดสยาม ที่มีไอ้นี่ร่วมกัน
That Isa and I are Siamese twins.ที่ อีซ่า กับฉัน เป็นแฝดสยามน่ะ
That's why we're twins. They didn't want to make it twice.นี่คือเหตุผลที่เราเป็นแฝด พวกเขาไม่อยากทำ 2 ครั้ง
'When the planes hit the Twin Towers, 'none of the phone calls from people on board were messages of hate or revenge, 'they were all messages of love.ตอนที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝด ไม่มีใครสักคนบนเครื่อง ที่โทรศัพท์ไปด่าทอกัน มีแต่โทรไปบอกรักกัน
Suliman, that's the best double you've made of me yet, keep up the good work!ซัลไลมาน นั่นเป็นแฝดของฉันที่เธอทำได้ดีที่สุดเลย ทำดีต่อไปล่ะ!
Along with my new stepmother came her twin daughters, Brianna and Gabriella.แม่เลี้ยงคนใหม่ของฉันมาพร้อมกับลูกสาวแฝดของเธอ เบรียนนา และ กาบริเอล่า
I told you Siamese cats, not Siamese twins.ฉันบอกแล้วว่าเป็นแมวสยาม ไม่ใช่แมวแฝดสยาม
You're a twin, right?คุณเป็นฝาแฝดแน่เลยใช่มั๊ย?
You're really a twinคุณเป็นฝาแฝดจริงๆ ด้วย
She doesn't even know she had twinsแม่ของเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีลูกแฝด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แฝด
Back to top