ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปลงผลไม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปลงผลไม้*, -แปลงผลไม้-

แปลงผลไม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลงผลไม้ (n.) plot See also: bed, garden, nursery Syn. แปลงผัก
English-Thai: HOPE Dictionary
orchard(ออร์'เคิร์ด) n. สวนหรือแปลงผลไม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปลงผลไม้
Back to top