ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แน่นแฟ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แน่นแฟ้น*, -แน่นแฟ้น-

แน่นแฟ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่นแฟ้น (adv.) firmly See also: securely, stably Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น Ops. สั่นคลอน
English-Thai: HOPE Dictionary
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
deep-rootedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต ฝังลึก
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense
English-Thai: Nontri Dictionary
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
profound(adj) สุดซึ้ง,เต็มที่,สนิท,แน่นแฟ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This made the bond between the Filipinos and the Americans even stronger.ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่าง.. ฟิลิปปินส์ และ อเมริกา แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
BUT WHATEVER CONNECTION YOU HAD WITH CORTLANDทุกครั้งที่เธอฆ่า มันทำให้ความรัก ของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้น
WAS SEVERED WHEN HE DIED. NOT THE COPYCAT'S.และมันจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ถ้าคุณไม่ช่วยเราหยุดเธอ
How is it gonna make our relationship strongerซึ่งมันจะทำให้ความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นมากขึ้น
Nested up at my mother's. ohh!รักกันแน่นแฟ้นกับเม่เลย ไม่!
A community together.ชุมชนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
Really rock-solid relationship.ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
We have a strong relationship.เรามีความสัมพันธ์ ที่แน่นแฟ้น
Apparently the children's hospital and child services have a strong rapport.ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลเด็ก กับศูนย์สงเคราะห์เด็ก จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
She wants someone more connected,เธอต้องการใครบางคนที่ สัมพันธ์แน่นแฟ้นกว่า
Look, all I can say is that Dave and I are going strong, and we're very excited about our Prom King and Queen campaign.ฟังนะ บอกได้เลยว่าเดฟกับฉัน เรากำลังแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ และเราตื่นเต้นมาก เรื่องลงชิงตำแหน่งราชางานพรอม
So maybe we are caught in an endless cycle of screwups and hurt feelings, but I choose to believe it's just the universe's way of molding us into some kind of supergroup.ของการทำเสียเรื่องและทำร้ายความรู้สึก แต่ผมเลือกที่จะเชื่อว่ามันเป็นแค่วิถีของจักรวาล ที่หล่อหลอมให้กลุ่มเราแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น
I believe you and I have a very functional and successful business relationship.ฉันเชื่อว่าเราสองคนมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่แน่นแฟ้นมากๆ
Furthermore, our friendship will be cemented by a union that cannot be broken, my hand in marriage to her Royal Highness, Princess Mithian.เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองอาณาจักร ต่อแต่นี้ไป ความสัมพันธ์ของเราจะแน่นแฟ้นขึ้น ด้วยการรวมกันแบบไม่มีทางแตกแยก
Don't you want your daughter to see you in a healthy relationship?อย่างสนิทสนมแน่นแฟ้นบ้างเหรอ ด้วยความเคารพนะครับ ผมไม่คิดว่า
Some you just get really attached to.บางคน ก็แค่เข้าใจและเข้าไปผูกพันด้วยอย่างแน่นแฟ้น
Father to daughter, brother to sister, mother to child, blood ties can be as unyielding as they are eternal.พ่อกับลูก พี่ชายถึงน้องสาว, แม่ถึงลูก ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้น ทั้งแน่นแฟ้นและคงอยู่ได้นาน
This dynamic is rare, but the symbiotic nature of their mutual desires actually strengthens their affinity for one another.ความสัมพันธ์แบบนี้หายาก แต่ธรรมชาติการอยู่ร่วมกัน ที่มีความต้องการเหมือนๆกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขา แน่นแฟ้นมากขึ้น
I don't feel that connection very keenly.ฉันไม่รู้สึกว่าความผูกพันมันจะ แน่นแฟ้นสักเท่าไหร่
It's kind of like a bond that is shared and when you're part of this tight-knit group of people.มันเหมือนกับว่าเรามีพันธะร่วมกัน และเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นนี้
The relationship of Danil and my mom grew stronger these days.ความสัมพันธ์ระหว่าง Danil และแม่ของฉัน มันแน่นแฟ้นขึ้นในพักหลังนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แน่นแฟ้น
Back to top