ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทะเล็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทะเล็ม*, -แทะเล็ม-

แทะเล็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แทะเล็ม (v.) nibble See also: gnaw, bite, nip, peck, munch Syn. และเล็ม
English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ I like a man to nibble on my ear ♪#ฉันชอบให้ผู้ชายแทะเล็มข้างๆหู#
So they handpicked us from all the other rats out there... and just let us nibble away at his royal majesty's precious power.ก็เลยเจาะจงเลือกเรา ออกมาจากฝูง ให้เราได้แทะเล็ม เศษเสี้ยวพลังอำนาจ ของพระราชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทะเล็ม
Back to top