ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แซ่ซ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แซ่ซ้อง*, -แซ่ซ้อง-

แซ่ซ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แซ่ซ้อง (v.) praise See also: acclaim, eulogize, laud Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
แซ่ซ้อง (v.) sing in unison See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim Syn. สรรเสริญ
แซ่ซ้อง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, do everyone a favor.ตายซะได้ฝูงชนจะแซ่ซ้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แซ่ซ้อง
Back to top