ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจกแจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจกแจง*, -แจกแจง-

แจกแจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจกแจง (v.) enumerate See also: explain, clarify, digest, analyse Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ
English-Thai: HOPE Dictionary
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chi-square distributionการแจกแจงไคกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distribution๑. การแจกแจง๒. การจ่าย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gaussian distributionการแจกแจงแบบปกติ [TU Subject Heading]
histogramฮิสโทแกรม, กราฟที่แสดงการแจกแจงความถี่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดต่อกันบนแกนนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
open-ended class intervalอันตรภาคชั้นเปิด, อันตรภาคชั้นที่ไม่มีขีดจำกัดล่างหรือขีดจำกัดบนในตารางแจกแจงความถี่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enumerate (vt.) แจกแจง See also: แจง, จาระไน Syn. specify
enumeration (n.) การแจกแจง See also: การระบุ, การจาระไน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can explain your very special heritage.แจกแจงความพิเศษในสายเลือดเจ้าได้
Not if it's publicly declared, perhaps.ไม่ ถ้ามันถูกประกาศแจกแจงทรัพย์สิน
The Persians will not stop until the only shelter we will find is rubble and chaos.แล้วบทเรียนใดเล่า ที่เจ้าจักหลีกหนี ? ข้าควรเริ่มแจกแจง ทั้งหมดหรือไม่ ?
In that dragonfly eye of group mind.ในหลายๆส่วน ของเหตุผลที่ถูกแจกแจง
Is the number of successesคือการแจกแจงความน่าจะเป็น...
A mockery, on all accounting.อวดดีนัก ทุกคำพูดที่แจกแจงออกมาเลย
Should I verify if he's different or not?นี่ฉันต้องมาแจกแจงให้ฟังด้วยเหรอว่าเขาแตกต่างหรือไม่แตกต่าง
'Cause we got e-mails detailing the entire scam, and that makes it premeditated.เพราะเราเจออีเมล์ แจกแจงแผนต้มตุ๋นทั้งหมด และนั่นแปลว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อน
These are Mr. Shaw's hand-written notes detailing his fraudulent business practices.นี่เป็นสมุดบันทึกลายมือของคุณชอว์ แจกแจงการต้มตุ๋นลูกค้าของเขา
But no one seems to be willing to discuss the details of Zachariah's death.แต่เหมือนว่าจะไม่มีใครต้องการ ที่จะแจกแจงรายละเอียดการตายของแซคคาไร
Okay, I won't you bore you with the details.และจากสถานการณ์ของงบประมาณในปัจจุบัน.. โอเค ฉันจะไม่แจกแจงรายละเอียด ให้คุณเบื่อ
Okay, before I enumerate all of the ways that that was wrong, we should probably talk about what happened the other night.โอเค ก่อนที่ฉันจะแจกแจงว่าเมื่อกี้มันผิดตรงไหน เราควรจะคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนก่อน
The only thing I've been able to decompile is when it's set to go live a little more than five months from now.สิ่งเดียวที่ผมพอจะแจกแจงออกมาได้ คือเมื่อมันถูกเปิดให้ทำงาน มันจะอยู่ไปอีกห้าเดือนต่อจากนี้
The bill's itemized.บิลแจกแจงรายละเอียดค่าใช่จ่ายไว้
Let me list all the ways you're gonna die.ขอแจกแจงเรื่องที่จะฆ่าเราได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจกแจง
Back to top