ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจกจ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจกจ่าย*, -แจกจ่าย-

แจกจ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจกจ่าย (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
dispense(ดิสเพนซฺ') vt. แจกจ่าย,จัดการ,ปรุงยาและจ่ายยา vi. แจกจ่าย,ละเว้น,งด,ขจัด,ยกเว้น,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้, Syn. scatter
dispenser(ดิสเพน'เซอะ) n. ผู้แจกจ่าย,ผู้ปรุงยาและจ่ายยา,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ภาชนะหรือเครื่องแจกจ่ายสิ่งของ
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
linux(ลีนุกซ์) ระบบปฏิบัติการคล้ายระบบยูนิกซ์ (UNIX like operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง แก่นของระบบถูกเขียนขึ้นโดย ลีนุส ทรอวัลด์ และเขาได้ทำการเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน สามารถแจกจ่ายทำซ้ำได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) มี่โปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ดู DOS, UNIX, GUI, Linus, Linus Torvald ประกอบ
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distributorผู้แจกจ่าย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
distribute (vt.) แจกจ่าย See also: แจก, แบ่งปัน, จำหน่าย, ขาย Syn. sell, carry, vend, offer Ops. buy, purchase
hand out (phrv.) แจกจ่าย See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
hand out (vt.) แจกจ่าย Syn. distribute
lay out (phrv.) แจกจ่าย Syn. set forth, set out
mete (vt.) แจกจ่าย See also: กระจาย, จัดแบ่ง Syn. allot, dispense
pass out (phrv.) แจกจ่าย See also: แจก Syn. dish out, give out
issue (vt.) แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร Syn. distribute, give out
go round (phrv.) แจกจ่าย (ในกลุ่มหรือหมู่) Syn. send around, send round, take round
dispense to (phrv.) แจกจ่ายให้ See also: แจก
distribute among (phrv.) แจกจ่ายให้กับ See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
give round (phrv.) แจกจ่ายไปทั่ว See also: ส่งไปทั่วกัน(เพื่อแบ่งปัน)
bagwoman (n.) หญิงที่เก็บ แจกจ่ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฏหมาย See also: หญิงที่เก็บเงินหวยเถื่อน
deal (n.) การแจกจ่าย See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน Syn. apportionment, distribution
dispensation (n.) การแจกจ่าย See also: การให้ Syn. dispersion
distribution (n.) การแจกจ่าย See also: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
issue (n.) การแจกจ่าย See also: การออกมา, การประกาศ Syn. distribution, promulgation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want unis plastering Gellar's picture all over the area.แจกจ่ายรูปของเกลล่าร์ ให้ทั่วพื้นที่
Quartermaster over in Dog Company claims they're edible.แจกจ่ายอยู่ในกองร้อยด๊อก บอกว่ามันกินได้..
Distribute weapons and ammo.แจกจ่ายอาวุธและกระสุน
Ain't you supposed to be hauling water to your pals instead of hanging out with this motherfucker?แกน่าจะตักน้ำไปแจกจ่ายเพื่อนทหาร มากกว่ามาไถนาให้ไอ้บ้านี่
It depos cash on Thursday for distribution to all the other branches... to cover Friday payroll checks.เงินมหาศาลแจกจ่ายไปตามสาขา สำหรับให้เบิกเงินเดือนวันศุกร์
Five hundred invitations have gone out.บัตรเชิญ 500 ใบถูกแจกจ่ายออกไป
She handed out tablets to teachers and studentsเธอแจกจ่ายแท็บเล็ตครูและนักเรียน
Police have put out an all-points bulletin and are setting up a dragnet in hopes of finding the fugitive.ตำรวจได้แจกจ่ายใบปลิว... และได้ตั้งด่านจับ.. ด้วยความหวังที่จะพบผู้ร้ายหลบหนี
We were just debating the basic economic theories of wealth distribution.เราเพิ่งจะโต้เถียงกัน เกี่ยวกับทฤษฎีธุรกิจเบื้องต้น.. ..ของการแจกจ่ายความมั่งคั่ง
I could give some away and still have more than I could use.ถึงจะแจกจ่ายไป ก็ยังมีจนใช้ไม่หมด
You, you, help me hand these out. This is going to be your bible.ช่วยแจกจ่ายกันหน่อยนะ ต่อไปจะเป็นไบเบิลของคุณ
The tsa is circulating Doakes's photo To all major airports.ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ได้แจกจ่ายรูปโดคส์ไปสนามบินใหญ่ทุกที่แล้ว
I was thinking of making copies of Mommy for the whole school.ฉันกำลังคิดจะแจกจ่าย ภาพแม่ของแกไปทั่วโรงเรียนเลยว่ะ
My parents weren't in line when the love gene was being passed out.พ่อแม่ของฉันไม่มีเชื้อสายอะไร เมื่อตอนที่ความรักถูกแจกจ่ายไป
Find a photo. Get his face out to all patrols and the media.หารูปถ่ายของเขา แจกจ่ายให้กับสายตรวจและนักข่าว
Tip line's being run through the precinct. his photo's on the wire.เราวางกำลังค้นหาไปทุกที่ แจกจ่ายรูปเด็กคนนั้นไปทั่ว
PD is circulating photos of the businessman around shelters and soup kitchens in the area, but there's no I D yetตอนนี้ตำรวจกำลังแจกจ่ายรูปภาพของ รายที่แต่งตัวเป็นนักธุรกิจไปรอบที่พัก และโรงทานหลายแห่งในพื้นที่ แต่ยังไม่พบอะไรอยู่ดี
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ
I will be there within the hour to bring food for your people and collect my prize.ข้าจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งชั่วโมง เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายแก่คนของท่าน และไปรับรางวัลของข้า
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน
I mean, who am I to be doling out relationship advice, right?ฉันหมายถึง ฉันถือสิทธิ์อะไรที่จะไปแจกจ่าย คำแนะนำเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ใช่มั๊ย
They were mainly in real estate holdings but in my time...ได้ถูกแจกจ่ายออกไป,ซึ่งส่วนใหญ่จะเป้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าจะให้ชัวร์...
GET JJ TO DISTRIBUTE THEM TO THE TEAM RIGHT AWAY.ให้เจเจแจกจ่ายให้ทีมทันที
He's the one that distributed signs.เขาคงเป็นคนหนึ่ง ที่แจกจ่ายป้ายนั่น
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ
We have to assume that CTU's been getting my face out there.เราต้องสันนิษฐานว่า CTU ได้แจกจ่ายรูปฉันไปทั่วแล้ว
You need to access the ship's distribution network.คุณต้องเข้าระบบ เครือข่ายการแจกจ่ายของยาน
Sorry, I was running a diagnostic on the ship's power distribution network, and I think--ขอโทษครับ ผมกำลังดำเนินการ หาต้นตอ ของเครือข่ายการแจกจ่ายพลังงานของยานลำนี้อยู่ และผมคิดว่า...
Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.เร็วจริงๆ/Nนายเพิ่งจะแจ้ง.. กลุ่มคนที่กำลังกงัวลว่า คนแจกจ่ายเกมได้ ข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียว/Nจะทำให้การขนส่งล่าช้า
I bet you've got a whole bunch of those to hand out.ข้าพนันว่าท่านมีหลายช่อเพื่อแจกจ่าย
Most people would have passed out by now.ป่านนี้ผู้คนคงแจกจ่ายกันไปทั่วแล้วมั้ง
Team Leader Oh, set up another time for rehearsal and get the word out.หัวหน้าโอ... นัดตารางฝึกซ้อมและก็แจกจ่ายออกไปด้วย
Now he's threatening the lives and livelihoods of the people, and shaking up the mainstay of the country.แล้วตอนนี้เค้าก้อนำมาแจกจ่ายเพื่อการมีชีวิติอยู่ให้แก่ประชาชน และได้สั่นคลอนเสาหลักของประเทศ
He is distributing meat as a reward to all Saori troops.เขากำลังแจกจ่ายเนื้อแก่กองทัพซาโอริ
The WHO estimates that it could take nearly a year to manufacture and distribute the necessary amount of the vaccine to stop the spread of the virus which so far has taken over 26 million lives worldwide.องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาเกือบปี... ...ที่จะผลิตและแจกจ่าย วัคซีนในปริมาณที่จำเป็น.. ...เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส...
The time has come for the dictator to delegate.ถึงเวลาที่จอมบงการต้องแจกจ่ายงานแล้ว
There's so much stolen time in circulation.เวลาที่ถูกขโมยมาแจกจ่าย
Instead, he drove me from our lovely home in Connecticut to a dangerous section of the Bronx and forced me to hand out blankets to the homeless.แต่กลับพาผมมาจากบ้านที่คอนเนคติกัตที่แสนอบอุ่น ไปย่านบรองซ์อันเสื่อมโทรมแทน และบังคับให้ผมแจกจ่ายผ้าห่มให้กับคนจรจัด
Looks like multiple distribution scenarios.ดูเหมือนแผนแจกจ่ายออกไปหลายที่

แจกจ่าย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
配る[くばる, kubaru] Thai: แจกจ่าย English: to distribute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจกจ่าย
Back to top