ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอื่อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอื่อยๆ*, -เอื่อยๆ-

เอื่อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื่อยๆ (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bayou (n.) สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ See also: ลำธาร Syn. swamp
Sunday driver (sl.) คนขับรถเอื่อยๆ See also: คนขับรถช้าๆ ชมวิว
trickle (n.) กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did it happen?คลื่นสมองเขาราบเรียบ ทำให้เขายังคงเอื่อยๆ
You just keep swingin' that club until you feel the breeze comin' off the sea.สัมผัสลมเอื่อยๆ จากทะเล
Things like the smell of a fall breeze...เหมือนกลิ่นของลมเอื่อยๆที่พัดผ่าน
Stars shining bright above you night breezes seem to whisperหมู่ดาวพร่างพรายเหนือคุณ สายลมเอื่อยๆยามกลางคืนดูจะกระซิบแผ่วเบา
Well, the wind dies down to a nice, steady howl after a while.อีกสักพัก ลมมันจะเบาลง เหลือแค่ลมเอื่อยๆ เบาๆ
There's this little breeze coming in through the window.ลมเอื่อยๆพัดเข้ามาทางหน้าต่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอื่อยๆ
Back to top