ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนียวแน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนียวแน่น*, -เหนียวแน่น-

เหนียวแน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนียวแน่น (adv.) closely See also: firmly, unswervingly Syn. แน่นแฟ้น
เหนียวแน่น (adv.) frugally See also: parsimoniously
English-Thai: HOPE Dictionary
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
adhesive(adj) ติดแน่น,ซึ่งยึดติด,เหนียวแน่น
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
impregnable(adj) ต้านทานได้,กันไว้ได้,เหนียวแน่น
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว
tenacity(n) ความดื้อรั้น,ความเหนียวแน่น,การยืนหยัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fixed (adj.) ที่เหนียวแน่น See also: ที่มั่นคง, ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก Syn. intent, steady Ops. flexible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We shall scrimp and saveเราจะเหนียวแน่นและบันทึก
You know, 50 years of marriage creates quite a bond.รู้ไหม 50 ปีที่ที่แต่งงานกัน สร้าง สัมพันธ์ อันเหนียวแน่น
Since our origins, water, air and forms of life are intimately linked.ตั้งแต่จุดเริ่มต้น น้ำ,อากาศ และรูปแบบของชีวิต ถูกเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น
They're tight-knit and nomadic like our unsubs, but not usually prone to violence.พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และเร่รอนไปทั่วเหมือนกับผู้ต้องสงสัยของเรา แต่ไม่ค่อยมีประวัติเรื่องความรุนแรง
You have intelligence and tenacity.คุณมีความฉลาดและความเหนียวแน่น
That tight, huh?นั่นมันเหนียวแน่น มากเลยสิน่ะ?
Kerrigan's our strongest ally in the senate.เคอริแกนคือพันธมิตร ที่เหนียวแน่นที่สุดของเราในสภา
That would explain the bond and why he didn't get rid of her before today.นั่นช่วยอธิบายความเหนียวแน่น และเป็นเหตุลผลว่าทำไม เขาไม่กำจัดเธอก่อนหน้านี้
Something about you that sticks.บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเหนียวแน่น
From now on, our relationship will be strictly professional.นับแต่นี้ ความสัมพันธ์ของเราจะเหนียวแน่นเป็นพิเศษ
Families stick together.ครอบครัวเหนียวแน่นอยู่ด้วยกัน
The current owners live in the city, of course, but they've been loyal hamptonites for years.โอกาสที่หาได้ยากจริงๆค่ะคุณธอร์น แน่นอนว่าเจ้าของปัจจุบันอาศัยอยู่ในเมือง แต่พวกเขาก็เป็นชาวแฮมพ์ตันที่เหนียวแน่นมาหลายปี
Well, you, your agents, Abby, even Director Vance-- we work together as a cohesive unit.คุณ จนท.ของคุณ แอบบี้ แม้แต่ผอ.แวนท์ เราทำงานร่วมกัน เป็นหน่วยที่เกาะกันเหนียวแน่น
What if I offered you a private practice with a steady stream of the right kind of clients?จะว่าอย่างไรถ้าฉันจะมีข้อเสนอส่วนตัว ชนิดที่ว่ามันจะต้องมั่นคง และมีลูกค้าเหนียวแน่น
YOU'RE STILL CLINGING TO YOUR FAITH IN THAT OLD WOMAN.นายยังมีศรัทธาเหนียวแน่นต่อหญิงชราคนนั้น - ทั้งที่เธอเอาแต่โกหกนาย
To defeat him, you must present a united front.ถ้าจะชนะมัน เธอต้องมีทีม ที่เหนียวแน่น
But in the end, we recognized the sacred Bond of family.แต่ท้ายที่สุด เราก็สำนึกได้ สายใยที่เหนียวแน่นของครอบครัว
Sorry, I should explain, the Stig has become a massive Archers fan recently.ขอโทษที ผมอธิบายได้ ตอนนี้สติกเป็นแฟนเหนียวแน่น ของอาร์เชอร์ไปแล้ว
I've worked hard to foster a cohesive and dynamic community here.ผมทำงานหนักสนับสนุน ที่นี่ให้เป็นชุมชนที่เหนียวแน่น และสังคมแห่งความสร้างสรรค์ของที่นี่
And figured if we all share musical shame with each other, we could all become a more cohesive team for regionals.และคิดว่าถ้าเราแบ่งละครเพลงที่อายให้คนอื่นได้รู็ พวกเราจะกลายเป็นทีมที่เหนียวแน่นในการแข่งขัน
Now, bone is an ideal surface for crystalline solute particles to adhere and grow.กระดูกเป็นผิวหน้า ที่ผลึกใช้ยึดอนุภาคที่เหนียวแน่นทนทาน
You find some strong, like-minded comrades and you stay stuck together like wet on water.นายหาเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่งใจแข็ง และนายเกาะกลุ่มกันไว้ให้เหนียวแน่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนียวแน่น
Back to top