ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องหยุมหยิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องหยุมหยิม*, -เรื่องหยุมหยิม-

เรื่องหยุมหยิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องหยุมหยิม (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
เรื่องหยุมหยิม (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องเล็กน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since when are you so worried about the details?นายสนใจเรื่องหยุมหยิมแต่เมื่อไร
Drug abuse,solicitation, some other petty stuffการใช้ยาในทางที่ผิด การวิ่งเต้น และเรื่องหยุมหยิมอีกบางเรื่อง
You know, as much as I'm gonna miss you when you're in Providence, having separate lives ensures no competition, which means no high school pettiness.รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากขนาดไหน ตอนที่เธอเตรียมตัว แยกออกมาอยู่คนเดียว ไม่มีการแข่งขัน นั่นแปลว่าไม่มีเรื่องหยุมหยิมแบบเด็กไฮสคูล
That was petty of me.ทั้งๆที่มัน เป็นเรื่องหยุมหยิมสำหรับฉัน
I have no right to bring such a small matter before the king.ที่จะนำเรื่องหยุมหยิมนี้มากราบทูลพระองค์
Forgiveness is not a chore.การให้อภัยไม่ใช่เรื่องหยุมหยิม
Stop worrying about the petty things.อย่าไปกังวลกับเรื่องหยุมหยิมแบบนั้นเลยน่า
Such a shame we had to tell all those little white lies.แย่จังที่เราจำเป็นต้องโกหก เรื่องหยุมหยิมพวกนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องหยุมหยิม
Back to top