ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรียงลำดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรียงลำดับ*, -เรียงลำดับ-

เรียงลำดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียงลำดับ (v.) arrange See also: put in order, organize, line up, order, position
English-Thai: HOPE Dictionary
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
card sorterเครื่องเรียงบัตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
sequence(ซี'เควินซฺ) n. การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน,ลำดับเหตุการณ์,ลำ ดับ,ขั้นตอน,การเรียงลำดับ,ไพ่ที่เรียงแต้มกัน,เพลงสวดที่ต่อเนื่องกัน. vt. เรียงตามลำดับ, Syn. order ###A. discontinuity
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
sequence(n) ลำดับเหตุการณ์,อันดับ,ขั้นตอน,การต่อเนื่อง,การเรียงลำดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sort๑. เรียงลำดับ, เลือกเข้ากลุ่ม๒. การเรียงลำดับ, การเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ sorting] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sorter๑. โปรแกรมเรียงลำดับ, โปรแกรมเลือกเข้ากลุ่ม๒. เครื่องเรียงลำดับ, เครื่องเลือกเข้ากลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ card sorter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrayการเรียงลำดับค่าตัวเลข [การแพทย์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Edman Degradationการเรียงลำดับของกรดอะมิโนโดยวิธีเอดมัน [การแพทย์]
permutationวิธีเรียงสับเปลี่ยน, การจัดเรียงลำดับสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของเป็นสำคัญ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sequenceลำดับ, จำนวนที่เรียงลำดับภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ลำดับ 1, 1/2, 1/3, ...,1/10 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
permute (vt.) เรียงลำดับ Syn. commute, shuttle
card catalog (n.) กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร Syn. card index
card index (n.) กล่องบรรจุบัตรข้อมูลที่เรียงลำดับตามตัวอักษร Syn. card catalog
quint (n.) ไพ่ที่เรียงลำดับกัน 5 ใบ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. quintuplet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some sort of Demon-Wendigo team-up?เรียงลำดับของปีศาจเวนดิโกเป็นทีมน่ะเหรอ?
Sequencing video log 1137-Z. Here you are, Major.เรียงลำดับภาพวิดิโอ 1137-ซี รับชมได้ค่ะผู้พัน
There's no order anymore.เรียงลำดับไม่ถูกซะแล้ว
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
Sometimes the whole town used to go out and line up for something.บางครั้งทั้งเมืองเคยออกไป และเรียงลำดับบางอย่าง
Hey, what are you, some sort of punker?เฮ้สิ่งที่คุณเรียงลำดับของ Punker บาง
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน
I guess I'm too old for that sort of nonsense any more.ผมคิดว่าผมแก่เกินไปสำหรับการเรียงลำดับของเรื่องไร้สาระที่คนอื่น ๆ
That's kind of a diplomatic post. It's sort of an ambassador.ที่เป็นชนิดของการโพสต์การทูต มันเรียงลำดับของทูต
The son of a cultural attaché, a sort of diplomat, really... who doesn't look down on us because of Senator Jackson.บุตรชายของ©atta​​chÃวัฒนธรรมการเรียงลำดับของนักการทูตจริงๆ ... ที่ไม่ได้มองลงมาที่เราเพราะวุฒิสมาชิกแจ็คสัน
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
Bottom line is we're not putting anyone aboard this Machine unless there is some sort of minimal protection.บรรทัดล่างคือ เราไม่ได้ใส่ทุกคนบนเครื่องนี้ เว้นแต่จะมีการเรียงลำดับของ การป้องกันน้อยที่สุดบาง
Look,I'm very busy right now.Perhaps you could make an appointment.การเรียงลำดับความคิดน่ะ
Unless you assume these letters are out of order too.ถ้าหากตัวอักษรพวกนี้เรียงลำดับสลับกันล่ะ
You're gonna log on to a maintenance terminal and run a prioritized search selecting the accounts of your 10,000 richest customers.คุณจะต้องล็อกออน ไปที่เครื่องบำรุง... ...และเข้าไปเรียงลำดับหา หมายเลขบัญชีลูกค้า 10,000 คนที่รวยที่สุด
But these boxes used a complicated Fibonacci sequence.แต่กล่องนี้ใช้ การเรียงลำดับแบบไฟโบนาชชี่ (คือ แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่3 เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า)
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.ผมจะขอให้คุณค่อยๆพูดตัวอักษรเรียงลำดับนะครับ
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์
And I just hate to be the one to tell you that sort of thing just isn't available any more.และฉันก็เกลียดที่จะเป็นหนึ่งที่จะบอกคุณเรียงลำดับของสิ่งที่ เพียงแค่จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
Well, it's sort of a stupid job, really.ดีก็เรียงลำดับของงานที่โง่จริงๆ
I've never told anyone about it, and continued living like this.ฉันไม่เคยเรียงลำดับความคิดของฉัน, มันคงจะดีถ้าฉันจะทำมัน
You have all these uncircled numbers with no sequence to them.คุณได้ตัวเลขพวกนี้มายังไม่มีการวงกลม หรือเรียงลำดับมัน.
So, this last-minute trip with Sarah- you're not going on some sort of a mission, are you?ดังนั้น เที่ยวนาทีสุดท้ายกับ ซาหาร์ ลูกไม่ได้ เรียงลำดับภารกิจบ้างเลย ลูก?
Hoarders often organize their holdings by category and value, much like one would find in a museum.นักสะสมมักจัดระบบ ให้กับของสะสม ด้วยการจัดลำดับประเภท และเรียงลำดับคุณค่า เช่นเดียวกับข้าวของ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์
Perhaps one day soon, science will provide us with to look up and out through the cosmic pane of glass that separates us from the true Creator of our World.ผมคิดว่าคำถามที่เกิดขึ้น จากวิทยาศาสตร์ พวกเขาให้เราเรียงลำดับของความคิด ที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าบาง แต่พวกเขาออกจากคำถามอื่น ๆ อีก มากมายเกี่ยวกับพระเจ้าได้รับการแก้ไข
That just absolutely blows your mind.และผมหมายถึงว่า เรียงลำดับของสิ่ง
IT'S ALL TOO EASY TO END UP SNAGGING THEM BY MISTAKEมีการเรียงลำดับของ ภาพสะท้อนในกระจกนี้ ว่ามีนี้ชุดพิเศษของอนุภาค ที่อยู่ในภาคมืด
COULD IT EVENTUALLY TEAR OUR UNIVERSE TO PIECES?จักรวาลได้หายไปจากการเป็น นี้ที่คุ้นเคยมากสถานที่ สบายเรียงลำดับของ
I'm still sorting through the events in my mind.ฉันยังนึกเรียงลำดับเหตุการณ์อยู่เลย
Nonsequential serial numbers?หมายเลขแบบไม่เรียงลำดับด้วย
This was filed in alphabetical order.เราเรียงลำดับตามตัวอักษร
We've sequenced the virus, determined its origin and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain.เราได้เรียงลำดับไวรัส/ N และค้นหาแล่งกำเนิดของมัน เราจำลองวิธีที่มันเข้าไปในเซลล์ปอดและเซลล์สมอง
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulledเป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก
I - I alphabetized it.ผมเรียงลำดับตามตัวอักษร
Okay, so first I assign point values, correlate to the effect of removal.โอเค อันดับแรกผมต้องแจกไพ่ เรียงลำดับให้กับขาไพ่
I can put some sort of an artificial intelligence into a computer right now that represents the kind of decisions I might make and has, in some sense, some of my consciousness in it.ฉันจะสามารถนำการเรียงลำดับของ ปัญญาประดิษฐ์บาง ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในขณะนี้ ที่แสดงถึงชนิดของการตัดสินใจของ ฉันอาจจะทำให้
It's an all-inclusive list in no particular order.มันเป็นโผแบบรวม ไม่เรียงลำดับ
This sort of temporal dislocation seems to contradict the laws of physics and human experience.การเรียงลำดับของการเคลื่อนที่ ชั่วขณะนี้ ดูเหมือนจะขัดแย้งกับกฎหมายของ ฟิสิกส์และประสบการณ์ของมนุษย์
So there was a sort of curiosity there.เพื่อให้มีการเรียงลำดับของความ อยากรู้มี
Huh... the four numbers are sequential.ฮืมม์! เบอร์โทร.ทั้ง เครื่อง มีเลขหายที่เรียงลำดับกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรียงลำดับ
Back to top