ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมทนี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมทนี*, -เมทนี-

เมทนี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมทนี (n.) earth See also: land, ground Syn. แผ่นดิน, พื้นดิน, พื้นแผ่นดิน
เมทนีดล (n.) land See also: ground, earth Syn. พื้นแผ่นดิน, พื้นดิน, แผ่นดิน, ที่ดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมทนี
Back to top