ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิกเฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิกเฉย*, -เพิกเฉย-

เพิกเฉย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิกเฉย (v.) ignore See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, turn a deaf ear, sit by Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย
English-Thai: HOPE Dictionary
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
English-Thai: Nontri Dictionary
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inattentive (adj.) เพิกเฉย See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่ Syn. careless, heedless, negligent Ops. attentive, care, heedful
turn a blind eye to (idm.) เพิกเฉย See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
get away from (phrv.) เพิกเฉยต่อ See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
blind side (n.) จุดที่ถูกเพิกเฉย See also: จุดที่ถูกมองข้าม
blind spot (n.) จุดที่ถูกเพิกเฉย See also: จุดที่ถูกมองข้าม Syn. blind side
ignore (vi.) ทำเพิกเฉย See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ Syn. disregard, overlook
inattentiveness (n.) ความเพิกเฉย See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย Syn. carelessness, heedlessness Ops. attentiveness, care, heed
nonfeasance (n.) การเพิกเฉย (ทางกฎหมาย) See also: การละเลย, การละเว้นไม่ยอมปฏิบัติตาม, ความล้มเหลว Syn. failure, lack, omission
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're ignoring meพวกเขาทำเพิกเฉยต่อฉัน / ไม่ฟังฉัน
Let us ignore it no moreขอพวกเราอย่าได้ทำเป็นเพิกเฉยต่อมันอีกต่อไป
Don't turn your back on thatอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนั้น
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Says your guy Kirkland paid no attention to three verbal warnings, just kept going, didn't even turn around.แจ้งว่านายเคิร์คแลนด์ของคุณ เพิกเฉย คำเตือนของเขาถึงสามครั้ง ไม่หยุดหนี ไม่แม้แต่จะหันมา
Turn it off...เพิกเฉย เหมือนว่า...
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ...
When it completely ignores the United Nations and decides to invade Iraq?เมื่อเพิกเฉยต่อสหประชาชาติ และตัดสินใจบุกอิรัก
You ignore them.วิธีแก้ของเธอก็คือ เพิกเฉยต่อมัน
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม.
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์
Shit, she's completely ignoring me. Hey!ชิบ เธอจะเพิกเฉยกับฉันเหรอ
If an issue is not on the tips of their constituents' tongues, it's easy for them to ignore it.ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ มาจากปากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของเขา มันก็ง่ายสำหรับเขาที่จะเพิกเฉย
You got to be fucking kidding me. You can't just ignore legitimate evidence.คุณต้องล้อเล่นแน่ คุณเพิกเฉยกับหลักฐานที่ถูกต้องไม่ได้
Don't ignore it.อย่าทำเพิกเฉยกับมันล่ะ
# I ignored the laws, betrayed my wife, # # but I did my job at least. #ผมเพิกเฉยต่อกฏหมาย ทรยศต่อภรรยา แต่สุดท้ายผมก็ทำถูกต้อง
And pre-9/11, it wasn't much of a priority tracking' people down, but if you got it and you just ignored it, then there's nothing I can do.ก่อนเหตุการณ์9/11, มันไม่ค่อยจะยุ่งยาก เอาเรื่องกับคนกลุ่มน้อยสักเท่าไร, แต่ถ้าคุณได้รับมันแล้วเพิกเฉยไป, แบบนั้น ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย.
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา
Your gifts acknowledged and respected, not ignored.ความสามารถของคุณได้รับการตอบรับ และ การยกย่อง ไม่มีใครเพิกเฉย
But for the crime of sorcery, there is but one sentence I can pass.แต่สำหรับ อาชญกรรมจาก พวกจอมเวทย์ นั้น ข้ามิอาจที่จะเพิกเฉยได้
I gotta hand it to you, Don, if that ain't the Mona Lisa.ฉันร่วมมือกับนายได้นะ ดอน ถ้านายไม่มัวเพิกเฉยกับฉันเหมือนเป็นรูปโมนาลิซ่า
I have no intention of ignoring him.ผมไม่คิดจะเพิกเฉยเขา
Can't ignore something just 'cause it's messy.เราจะเพิกเฉยมันเพราะมันจะยุ่งยากไม่ได้
Whether to charge you with obstructing a federal investigation or negligent homicide.ว่าจะแจ้งข้อหาคุณในฐานะขัดขวางการทำงาน ของจนท. หรือ เพิกเฉยการฆาตรกรรม
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม
This stuff is not to be treated lightly.เรื่องแบบนี้จะต้องไม่ถูกเพิกเฉยหรอกนะ
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น?
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน
Inaction has its own risks, too, sir.การเพิกเฉยก็มีความเสี่ยง\ เหมือนกันครับ ท่าน
Now,in order for us to win that motion, we'll need you to testify that aracite is toxic, and that unr knowingly ignored your warnings.ตอนนี้,เพื่อที่จะชนะได้ เราจะให้คุณให้การว่าอาราไซท์เป็นพิษ และUNR เพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ
We'll need you to testify that aracite is toxic and that unr ignores your warnings.เราต้องการให้คุณเป็นพยานว่าอาราไซท์เป็นสารพิษ แต่UNRเพิกเฉยต่อคำเตือนของคุณ
Wayfarer-515, Albuquerque Center, roger.เจน ไมค์ 2-1เครื่องบินเลี้ยวกลับ เพิกเฉย
Then all the leads went cold.จากนั้นพวกดคีก็ถูกเพิกเฉย
THIS DOESN'T MAKE SENSE.เขาไม่ควรจะเพิกเฉยต่อความเสียหายที่เขาทำได้
And even the deepest bonds...ผมไม่ชอบเหมือนกัน พอล แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไป
It hasn't even got to do with politics.แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ว่า การจับปลาทำได้น้อยลง
I cannot ignore a plea for help.ข้าไม่อาจเพิกเฉยต่อคำร้องขอได้หรอกนะ
Kanako was kidnapped because they all ignored her.คานาโกะถูกลักพาตัว เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดเพิกเฉยต่อเธอ
Ok, Let's just ignore the whole ethical dilemma, 'cause that's just too, too big.โอเค แค่เพิกเฉยกับจริยธรรมบ้าง เพราะนั่นมันมากเกินไป
Look, I-I don't understand how you can ignore something that even the most skeptical people in the world think might be real.ฟังนะ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณถึงเพิกเฉย ต่อบางสิ่งได้ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น กับทุกคนบนโลก คิดดูว่ามันเป็นจริง
I'm not ignoring the flash-forwards.ฉันไม่ได้เพิกเฉย กับภาพอนาคต
I've been ducking his signals all night.ข้าเพิกเฉยต่อสัญญาณเขามาทั้งคืนแล้ว
Ignored the pleas of a damsel in distress.เชลด้อน ลี คูเปอร์เพิกเฉย ความวิงวอนของอิสตรีที่เดือดร้อน

เพิกเฉย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิกเฉย
Back to top