ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นทุกข์เป็นร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นทุกข์เป็นร้อน*, -เป็นทุกข์เป็นร้อน-

เป็นทุกข์เป็นร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นทุกข์เป็นร้อน (v.) be worried See also: concern, be anxious, bother, worry Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Ops. เป็นสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bothered (vt.) เป็นทุกข์เป็นร้อน See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And why do I get the feeling you're more upset about somethin' happening to Eric than to, say, the leader of the circle, who he bit, or me, who he tried to?ไม่รู้ ฉันรู้สึกว่าเธอดูจะ เป็นทุกข์เป็นร้อน แทนเอริค แทนที่จะเป็นห่วงแกนนำของเราที่โดนกัด หรือห่วงฉันที่เกือบโดนกัด
I appreciate your concern for my future, but I retire when I die.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่นายเป็นทุกข์เป็นร้อน ต่ออนาคตของฉัน แต่ฉันจะปลดเกษียณก็ต่อเมื่อฉันตาย
You can't even be bothered to care for her now, when do you plan to bring her back in the future?คุณไม่เคยเป็นทุกข์เป็นร้อนที่จะดูแลเธอในตอนนี้ แล้วคุณคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะรับเธอกลับมา
The lion doesn't concern himself with the opinions of the sheep.ราชสีห์ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อน เพราะความคิด ของแกะหรอก
So the lion does concern himself with the opinions of--งั้นราชสีห์ก็เป็นทุกข์เป็นร้อน ด้วยความคิดของ—
Because you seemed awfully bothered by his new girlfriend.โอ้ จริงเหรอ เพราะคุณดู เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะแฟนใหม่ของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นทุกข์เป็นร้อน
Back to top