ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปื้อนเปรอะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปื้อนเปรอะ*, -เปื้อนเปรอะ-

เปื้อนเปรอะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปื้อนเปรอะ (v.) dirty See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ
English-Thai: HOPE Dictionary
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปื้อนเปรอะ
Back to top