ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปียกแฉะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปียกแฉะ*, -เปียกแฉะ-

เปียกแฉะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปียกแฉะ (adj.) wet See also: soak, drip, muddy, damp Syn. เปียก, โชก, แฉะ, เปียกน้ำ, เปียกปอน Ops. แห้ง
เปียกแฉะ (v.) be wet See also: get soaked, be soggy, become sodden Syn. เปียก, แฉะ Ops. แห้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedew with (phrv.) ทำให้เปียกแฉะ (คำเก่า) See also: ทำให้เปียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I love the cold and wet.ข้าชอบที่หนาวและเปียกแฉะ
Trench foot is what you get... when your feet and your hands are in this wet, damp condition... for a long period of time, and they start to rot.เท้าเน่าเกิดจากเวลาที่มือและเท้า เปียกแฉะเป็นเวลานานและมันเริ่มเน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปียกแฉะ
Back to top