ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบื้องต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบื้องต้น*, -เบื้องต้น-

เบื้องต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบื้องต้น (n.) preliminary See also: initial Syn. ขั้นแรก, ระดับต้น, ช่วงต้น Ops. ขั้นสุดท้าย
เบื้องต้น (n.) primary See also: fundamental Syn. แรก, ดั้งเดิม
เบื้องต้น (adj.) first See also: primary, initial, original Syn. ประถม, ที่หนึ่ง, ทีแรก, ฐาน, ขั้นแรก, เริ่มแรก, แรก Ops. ท้าย, ปลาย
เบื้องต้น (adj.) primary See also: preliminary, initial, first
English-Thai: HOPE Dictionary
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
elementary(เอลละเมน'ทะรี) adj. เบื้องต้น,พื้นฐาน,มูลฐาน,ปฐม,ปฐมภูมิ,ชั้นประถม, See also: elementarily adv. elementariness n. ดูelementary, Syn. simple
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.
prelude(เพรล'ลูด) n. การแสดงเบิกโรง,ฉากโหมโรง,การบรรเลงนำ,การกระทำเบื้องต้น,สภาพหรือผลงานเบื้องต้น,อารัมภกถา,นิมิต,สิ่งบอกเหตุ,คำนำ vt.,vi. นำ,โหมโรง,บรรเลงนำ,เขียนคำนำ., See also: preluder n. preludial adj. preludious,adj.
preparatory(พรีแพ'ระโทรี) adj. เกี่ยวกับการเตรียมการ,เบื้องต้น,เป็นการนำ, See also: preparatorily adv., Syn. introductory
pretest(พรี'เทสทฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ทดสอบเบื้องต้น,ทดสอบล่วงหน้า
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
protocol(โพร'ทะคอล) n.พิธีสาร,สนธิสัญญาเบื้องต้น,ต้นร่าง,พิธีทูต,พิธีการทูต,โปรโตคอล,บันทึกความทรงจำของการสนทนา.vi. ร่างต้นร่าง,ร่างพิธีสาร,ร่างพิธีการทูต., See also: protocolar adj. protocolary adj. protocolic adj.
read only memoryหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวใช้ตัวย่อว่า ROM (อ่านว่า รอม) แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอม ก็จะไม่สูญหายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
elementary(adj) เบื้องต้น,ขั้นต้น,ปฐม,ชั้นต้น,พื้นฐาน
FIRST first aid(n) การปฐมพยาบาล,การพยาบาลเบื้องต้น
introduction(n) การนำเข้ามา,การแนะนำ,อารัมภบท,ความนำ,ความรู้เบื้องต้น
introductory(adj) ขั้นต้น,เบื้องต้น,เป็นการแนะนำ
preamble(n) คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tentativeเบื้องต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ABC artศิลปะเบื้องต้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
G.N.E. (gross national expenditure)รายจ่ายประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
G.N.P. (gross national product)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross national product (G.N.P.)ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้นHornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peatลำดับเบื้องต้นของกระบวนการเกิดถ่านหินซากพืชที่ยังไม่แข็งตัว สะสมในที่ลุ่มชื้นแฉะ จึงทำให้มีความชื้นสูง (อย่างน้อยร้อยละ 75) เนื้อเซลลูโลสของซากพืชต่างๆถูกแบคทีเรียและเชื้อราแปรสภาพเป็นอินทรียวัตถุและก๊าซมีเทน แต่ยัง ปรากฏลักษณะซากพืชต่างๆให้เห็นอยู่ภายในเนื้อ มีคาร์บอนประกอบอยู่ประมาณร้อยละ 60 และออกซิเจนประมาณร้อยละ 30 เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดี [ปิโตรเลี่ยม]
reconnaissance studyreconnaissance study, การศึกษาโครงการเบื้องต้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elementary (adj.) เบื้องต้น See also: พื้นฐาน Syn. primary, rudimentary
ABC of something (idm.) หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง See also: ข้อมูลพื้นฐานของบางสิ่ง
alpha test (n.) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
at first glance (idm.) ในเบื้องต้น See also: ในขั้นต้น
evangel (n.) หลักคำสอนเบื้องต้น See also: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับศีลธรรมหรือการเมือง
first aid (n.) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
prelude (n.) การกระทำเบื้องต้น Syn. preface, prelusion
preparatory (adj.) ซึ่งเป็นเบื้องต้น
pretest (n.) การทดสอบเบื้องต้น See also: การทดสอบล่วงหน้า
pretest (vi.) ทดสอบเบื้องต้น See also: ทดสอบล่วงหน้า
pretest (vt.) ทดสอบเบื้องต้น See also: ทดสอบล่วงหน้า
primer (n.) หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Bible is "basic instructions before leaving earth".ไบเบิลก็คือ "คำสอน เบื้องต้น ก่อน ลาจาก โลก"
Preliminary DNA results from the needles and the drill show the DNA is all from the same person--ผลตรวจ DNA เบื้องต้น จากกระสุนและรอยเจาะ ปรากฏว่า DNA ทั้งหมดนี้มาจากคนคนเดียวกัน
That's the least radical thing you can do?เบื้องต้นต้องทำแบบนี้เหรอ
Initial indications are good.เบื้องต้นบ่งชี้ว่าดี
Yeah, we're working on it. Prelim estimates call for a 414-day trip.เบื้องต้นประมาณการสายสำหรับการเดินทาง 414 วัน
It's basically done.เบื้องต้นมันเสร็จแล้ว
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน
He started walking him through his ABCs.เขาเริ่มต้นการเดินเขาผ่านเบื้องต้นของเขา
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น
In the meantime, my office has made out a preliminary budget. Wait a minute.ในขณะเดียวกันสำนักงานของฉัน ได้ทำออกมางบประมาณเบื้องต้น
Now, let's commence with our usual torture.เอาล่ะ เริ่มจากการทรมานเบื้องต้นก่อนนะ
Allie was in her third year of college when she volunteered as a nurse's aid.อัลลีย์ คงจะเรียนอยู่ปีสามแล้ว ตอนที่เธออาสาสมัครเข้ามาเป็นนางพยาบาลเบื้องต้น
Captain, we got the prelim on that fire from the hair outlet.ผู้กองครับ เราได้ข้อมูลเบื้องต้น เหตุไฟไหม้ที่ร้านค้าส่งวิกผม
Hey, Monk, we've got the prelim on the explosive.เฮ้ มังก์ เราได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบิดแล้ว
Yeah, it's your basic environmental laundry list.ใช่ มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเจ้าระเบียบอย่างคุณ
Lf, of course, the preliminary trials in Africa...ซึ่งแน่นอน ถ้าการทดสอบเบื้องต้นในแอฟริกา
Which is my primary object.นั่นคือจุดประสงค์เบื้องต้นของผม
At first, you may find the assignments a little unchallenging, but that'll soon change as you appreciate how things wash here.ในเบื้องต้นให้คุณหางาน แบบสบายๆรับผิดชอบไปก่อน ทำไปสักพักแล้ว คุณค่อยเอางานที่คุณชอบไปทำเต็มๆ
While rescuing him, two firemen from Dobong Station received burns and are currently in intensive care.ระหว่างการช่วยเหลือ นักดับเพลิงสองคน จากสถานีโดบองโดนไฟไหม้ และได้รับการพยาบาลเบื้องต้นแล้ว
"introduction to world history," and i am professor milton fine.วิชาประวัติศาสตร์โลกเบื้องต้น และผมศาตราจารย์ มิลตัน ไฟน์ (ปล. มิลตัน ไฟน์ คือ Brainiac ผู้ร้ายตัวเก่งในการ์ตูนsuperman)
We were just debating the basic economic theories of wealth distribution.เราเพิ่งจะโต้เถียงกัน เกี่ยวกับทฤษฎีธุรกิจเบื้องต้น.. ..ของการแจกจ่ายความมั่งคั่ง
That brings up the basic science of global warming.นั่นก็คือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของภาวะโลกร้อน
Lyle, Lyle, look, we took Intro to Civ Pro together, remember?ไลล์ นี่เราเรียนวิชาศาลแพ่งเบื้องต้นด้วยกันจำได้ไหม
These are nonparametric statistical overviews, cross-spectrum correlations.มันมีข้อมูลสถิติไร้พารามิเตอร์เบื้องต้น, สหสัมพันธ์สเปคตรัมไขว้ นี่มัน...
Tell Dr. Torres to follow exposure protocol for children.บอกดร.ทอเรสเรื่อง การเปิดเผยสัญญาเบื้องต้นสำหรับเด็กด้วย
Every saturday, beginning dive classesทุกวันเสาร์ คลาสสอนดำน้ำเบื้องต้น
They've done a preliminary on the body down at the marina, Detective.พวกเขาได้ทำการตรวจสอบศพเบื้องต้นแล้ว ที่มารีน่า ครับคุณนักสืบ
Will you catch me up?ขอรายละเอียดเบื้องต้นหน่อยได้มั้ย
MAN 2: Okay, come on, I want to lay in some preliminary tracking.โอเค เอาล่ะ ผมต้องการให้มีการติดตามเบื้องต้น
Preliminary results say no.ผลชันสูตรเบื้องต้นบอกว่าไม่มี
Buy a thermos.ในการประเมินเบื้องต้นของคุณ คุณคาดการณ์ผลที่อาจเป็นไปได้
Doris administers some very special first aid... and Happy's little soldier swells to battalion size.ดอริสจัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบพิเศษสุดให้ และไอ้นั่นของแฮปปี้ก็เริ่มบวมเป่ง
I'm more concerned with basic human rights.ผมมีสนใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นมากกกว่า
Meantime, our guys swabbed the filter element and found the same 99.1 meth.ในระหว่างนั้นคนของเราจะหาข่าวกรองเบื้องต้น และหาแหล่งผลิตยา 99.1 % แบบเดียวกัน
There will be instructions on the Brooklyn side...จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่ฝั่งบรูคลิน
One of my primary directives is the preservation of human life.หนึ่งในคำสั่งเบื้องต้นของผม ก็คือคุ้มครองชีวิตมนุษย์
But your primary directive is the preservation of our lives, right?แต่คำสั่งเบื้องต้นของนายคือคุ้มครอง ชีวิตพวกเราด้วยไม่ใช่เหรอ
Preliminary blood report as requested.รายงานเลือดเบื้องต้นอย่างที่ต้องการครับ
Is this poli sci 101?นี่มันวิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเหรอเนี่ย

เบื้องต้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบื้องต้น
Back to top