ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เท่าๆ กัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เท่าๆ กัน*, -เท่าๆ กัน-

เท่าๆ กัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าๆ กัน (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน, ใกล้เคียง
เท่าๆ กัน (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน
เท่าๆ กัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as (adv.) อย่างเท่าๆ กัน See also: อย่างพอๆ กัน
coextend (vt.) ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
coextend (vi.) ขยายออกไปเท่าๆ กัน (ได้ทั้งพื้นที่และเวลา)
copartner (n.) หุ้นส่วน (มักมีหุ้นเท่าๆ กัน) Syn. partner, associate
equal (n.) คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน Syn. match, parallel
Gladstone (n.) กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน
Gladstone bag (n.) กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน Syn. Gladstone
half-and-half (adv.) เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
half-and-half (n.) ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน
quadruplication (n.) การประกอบด้วยส่วนสี่ส่วนเท่าๆ กัน
tenth (n.) หนึ่งในสิบส่วนที่เท่าๆ กัน
tossup (n.) โอกาสเป็นไปได้เท่าๆ กัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Divided them equally Amongst six biodegradable trash bags.แบ่งมันใส่ถุงขยะ 6 ถุงเท่าๆ กัน
Make sure we're all on the same pageจะได้ชัวร์ว่า เรารู้เท่าๆ กัน
Why don't you pick on somebody your own size?ทำไมเจ้าไม่มาหาเรื่อง คนที่ตัวเท่าๆ กันหน่อยล่ะ?
You sliced the cake into four equal parts to pay homage to the families.คุณหั่นเค้กเป็นสี่ชิ้นเท่าๆ กัน เพื่อเคารพตระกูลต่างๆ
Lay down your arms or we'll rip his off.น้ำลายข้าไหลยืดแย้ว - แก้มัดข้านะ - ทำไมไม่ไปกินคนตัวเท่าๆ กัน
Why the fuck is it fair that him and I should drink the same amount of water?คิดว่ามันจะแฟร์รึไง ที่เขากับฉันจะต้องดื่มน้ำเท่าๆ กันเนี่ย
It's just that I think everyone should split everything equally.มันก็แค่คิดว่าทุกคน ควรจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน
"I just think that everybody should have the fucking same.""ฉันแค่คิดว่าทุกคนควรจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน
Everybody has their fair share.ทุกคนจะแชร์อย่างเท่าๆ กัน
Why don't you pick on someone your own size?ไม่หาเรื่องกับคนตัวเท่าๆ กันล่ะ
£16,000, to be divided in four equal parts.หมื่นหก จะแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน
Moving down in weight, I get to fight guys my own size and I feel so much better.การลดน้ำหนัก ผมจะได้ต่อยกับ คนที่ตัวเท่าๆ กันและรู้สึกดีขึ้นมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เท่าๆ กัน
Back to top