ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เท่าเทียมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เท่าเทียมกัน*, -เท่าเทียมกัน-

เท่าเทียมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าเทียมกัน (adj.) equal See also: same, identical Syn. เท่ากัน, เสมอกัน Ops. แตกต่างกัน
เท่าเทียมกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
เท่าเทียมกัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
เท่าเทียมกัน (adv.) equally See also: pari passu Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่ Ops. เหลื่อมล้ำกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน
peer-to-peerเพียทูเพียหมายถึง วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) เท่านั้น วิธีการจัดอีกลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า client-server นั้น คือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการแฟ้ม หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้น ดู file server ประกอบ
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equal opportunityโอกาสเท่าเทียมกัน [เศรษฐศาสตร์]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Focalเป็นหย่อมๆ,ไม่เท่าเทียมกัน,เป็นจุด,เฉพาะที่ [การแพทย์]
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quits (adj.) เท่าเทียมกัน See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน
across the board (idm.) ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
coequality (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. coordination
egalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน
egalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. leveler
equalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian
equalitarian (n.) ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian, leveler
equally (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically, uniformly
equation (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality, equivalence
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความสมดุล Syn. balance, equality
equivalence (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equality, eventness
eventness (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality
isodynamic (adj.) เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
level out (phrv.) ทำให้เท่าเทียมกัน
nonequivalence (n.) ความไม่เท่าเทียมกัน See also: ความไม่เสมอภาค
parity (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality, eventness
peer (n.) ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ) Syn. associate, colleague, comrade
roundtable (n.) การนั่งประชุมโต๊ะกลม (ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด)
uniformly (adv.) อย่างเท่าเทียมกัน See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน Syn. evenly, identically
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Equal terms, the way it was in Formula 3,เท่าเทียมกันในแบบที่มันเป็นสูตรที่ 3
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
Now, that's Bava. Different, but equally good.ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน
He's a gentleman, I'm a gentleman's daughter. So far we are equal.เขาเป็นสุภาพบุรุษ ฉันเป็นสุภาพสตรี ยังไงเราก็เท่าเทียมกัน
Things being equal, the simplest explanation tends to be right.สิ่งที่เท่าเทียมกันง่าย
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน
Dobby has heard of your greatness, sir but never has he been asked to sit down by a wizard, like an equal.ด๊อบบี้ได้ยินว่าคุณยิ่งใหญ่ครับ แต่ไม่เคยมีพ่อมดคนไหน บอกให้ด๊อบบี้นั่ง อย่างเท่าเทียมกัน
Everyone tried to get rid of him, but the princess called him in, saying everyone deserves a chanceทุกคนพยายามที่จะกีดกันเขาออกไป แต่เจ้าหญิงได้ทรงเรียกเค้าเข้ามา เธอกล่าวว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
But Miss Lizzie, next to her in age and beauty, would make anyone an excellent partner.แต่มิสลิซซี่ ก็เกือบเท่าเทียมกันทั้งความสวยและอายุ จะเป็นคู่ครองที่ดีของใครสักคน
Everything is an equivalent trade.เพราะกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน
We have this way of dividing our space until it equals a direction.เรามีทางนี้เพื่อแบ่งที่ว่างของเรา จนกว่ามันจะเท่าเทียมกันตามทิศทาง
I've always wanted to make sure... that I've loved you and Terry absolutely equally.ฉันน่ะอยาก.. อยากให้รู้ว่าฉันรักแก.. กับเทอรี่เท่าเทียมกันทั้งคู่
It is said that everyone is born equal according to the law.มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ทุกคนที่เกิดมาจะมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมายบ้านเมือง
What kind of talk is that? They're people, that's all.คุณพูดอะไร เราเท่าเทียมกัน
And treated all of his workers equally Regardless of their employment history or citizen status.และดูแลคนงานทั้งหมดของเขาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงประวัติการทำงาน หรือ ประวัติด้านพลเรือน
Kanen attacks tomorrow. Kanen's brutal.เราเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ที่จ้าไม่สู้เพราะว่ามีบางคนสั่ง
In this circle, we're all equals. You're not fighting because someone's ordering you to.เราเท่าเทียมกัน ที่เจ้าสู้ไม่ใช่เพราะว่ามีใครสั่ง
But I'm a girl. Men and women are equal.แต่ชั้นเป็นผู้หญิงนะ เดี๋ยวนี้ชายกับหญิงเท่าเทียมกันแล้ว
Ain't no time two people staring at each other, standing still, love in both their eyes, at the same time, equal.ไม่มีตอนไหนหรอกที่คนสองคนมองหน้ากัน ยืนเฉยๆ ความรักอยู่ในดวงตาทั้งคู ในเวลาเดียวกัน เท่าเทียมกัน
All cons are equal!พวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน
We're all equalพวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน
Not one would be the wiser.ทุกคนเท่าเทียมกันหมด
We need to be equally well prepared.เราก็จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ได้เท่าเทียมกัน
All for the sake of literary symmetry.เพื่อให้เนื้อเรื่องมันเท่าเทียมกัน
So victimology is key. This team targets Alpha personality malesวางยาหรือมอมเหล้าเพื่อให้เท่าเทียมกัน และตอนนี้เขาก็กลายเป็นเหยื่อที่ว่าง่าย
The hell do you want from me?มีสิทธิเท่าเทียมกัน เเล้วพวกนายต้องการห่าอะไรจากฉัน
For since all men in the formula are equal, it is unreasonable that one should lead rather.เนื่องจากมนุษย์ทุกคน มีค่าเท่าเทียมกัน มันไม่มีเหตุผล ว่านั่นใครว่าเป็นผู้นำใครก็ได้
We're all equals here.เราเท่าเทียมกันหมดที่นี่ครับ
I went with my big sister amber to March for their equal rights.ฉันไปกับพี่สาวของฉัน เอ็มเบอร์ เพื่อเดินขบวนสำหรัยการเรียกร้องสิทฺธิความเท่าเทียมกัน
I took an oath to treat my first patient with the same kind of care as every subsequent patient.จะปฏิบัติกับคนไข้ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน
It was the only way we could be together as equals.เป็นหนทางเดียวที่เราจะเท่าเทียมกัน
So I guess that makes us even.ฉันว่านั่นทำให้เราเท่าเทียมกันนะ
All things being equal, it wouldn't have been the worst thing in the worldทุกสิ่งเท่าเทียมกัน มันไม่เป็นสิ่งที่เลวร้าย ที่สุดในโลกหรอก
Taking sex out of that equation made me relate to people in a totally different way.การไม่มีเซ็กส์ นั่นคือความเสมอภาค ที่ทำให้ฉันสัมพันธ์กับคนอื่น ได้อย่างเท่าเทียมกัน
Looks like we finally have something in common.ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดเรา มีสถานะเท่าเทียมกันแล้ว
"that all men are created equal. ""มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน
Welcome to the age of equality.ขอต้อนรับสู่ยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมกัน
They only mingle with families of equal standing.พวกเขาเป็นพวกเดียวกันก็เพราะฐานะเท่าเทียมกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เท่าเทียมกัน
Back to top