ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจ้าตำรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจ้าตำรับ*, -เจ้าตำรับ-

เจ้าตำรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าตำรับ (n.) originator See also: creator, initiator, founder, inventor, father Syn. ต้นตำรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
marxism(มาร์ค'ซิสซึม) n. ลัทธิของคาร์ลมาคซ์ที่เกี่ยวกับการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ เป็นลัทธิเจ้าตำรับของระบบคอมมิวนิสต์, See also: Marxist n.,adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจ้าตำรับ
Back to top