ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงียบเฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงียบเฉย*, -เงียบเฉย-

เงียบเฉย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบเฉย (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the other hand, Megumi-san couldn't keep quiet.แต่ในทางกลับกัน เมกุมิซัง... ...ไม่สามารถเงียบเฉยได้
Oh, so you thought hiding it was a better plan.โอ้ งั้นคุณก็คิดว่า เก็บเงียบเฉยไว้ เป็นแผนการที่ดีกว่าสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงียบเฉย
Back to top