ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงยขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงยขึ้น*, -เงยขึ้น-

เงยขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงยขึ้น (v.) nod See also: raise, rear
English-Thai: HOPE Dictionary
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accrueเกิดเพิ่มขึ้น, งอกเงยขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn over (phrv.) เงยขึ้น See also: เงย, แหงนหน้า Syn. plough up, roll over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to spend money to make money.นายต้องใช้เงินเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมานะ โดมินิค
Plenty to sustain you until you two figure things out.กำลังจะงอกเงยขึ้น จนกว่าเธอกจะแก้ปัญหาด้วยกันทั้งคู่
And the Professor, I think, would jam his knee behind my neck, and hold my head so that I couldn't close my mouth.และฉันคิดว่าคนที่เป็นศาสตราจารย์ ก็เอาเข่ากดเข้าที่คอของฉัน แล้วก็จับหัวฉันเงยขึ้น จนฉันปิดปากไม่ได้
Then its head was looking up instead of down.แล้วหัวของมันก็เงยขึ้นแทนที่จะก้มลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงยขึ้น
Back to top