ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคียงข้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคียงข้าง*, -เคียงข้าง-

เคียงข้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคียงข้าง (v.) be closely See also: be abreast, be adjacent Syn. เคียงคู่, ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ใกล้ชิด Ops. ไกล, ห่างไกล
English-Thai: HOPE Dictionary
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
English-Thai: Nontri Dictionary
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abreast (adj.) เคียงข้าง Syn. side by side, beside, alongside
abreast (adv.) เคียงข้าง See also: เคียงบ่าเคียงไหล่
side by side (idm.) เคียงข้างกัน
appositive (n.) คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน
appositive (adj.) ซึ่งวางเคียงข้างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
She stayed by my sideเธออยู่เคียงข้างผม
With your permission, I'd like to remain at your sideด้วยคำยินยอมของท่าน ผมอยากจะอยู่เคียงข้างท่าน
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Together with the other knights.เคียงข้างกับเหล่าเซนต์คนอื่น ๆ
Be there for your friends.เคียงข้างเพื่อของลูก
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก
Come, let us be brothers henceforth... and fight for the right as one!มา เรามาเป็นพี่น้องกันเถอะท่าน ตั้งแต่บัดนี้ และสู้เคียงข้างกัน !
This is one guy who's never gonna leave your side.นี่คือผู้ชายคนเดียว... ...ที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป
But what is a simple soldier... next to the daughter of a king?แต่ทหารธรรมดาๆ คนหนึ่ง... จะไปเคียงข้างเจ้าหญิงเนี่ยนะ ?
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
I will fear no evil for Thou art with meข้าจะไม่กล้ว เพราะทรงสถิตย์เคียงข้างข้า
I'II be with you.ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ
You should be standing by the side of your studentsนายควรจะลุกขึ้น เพื่อยืนเคียงข้างกับนักเรียนของนายนะ
And no matter what, I'll always stand by him.และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะอยู่เคียงข้างเค้า
She must have somebody on the side, it's inevitable!เธอต้องมีใครสักคนอยู่เคียงข้างมันจำเป็น
From now on I'll be at your side. Forever.จากนี้ไปผมจะอยู่เคียงข้างคุณ
I just got too tired and lonely and I wanted someone there.ผมทั้งเหนื่อยทั้งเหงา... ...และผมก็ต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างผมที่นั่น
To have and to hold under the sanctity of the Lord that are in Heaven?อยู่และเคียงข้างกัน ภายใต้ความศักสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องบน
To be with me in sickness and health?จะอยู่เคียงข้างชั้น ไม่ว่าจะดีจะร้าย
And when I become the king of legend then you shall take your place beside me, on a throne and in my bed.เเละเมี่อข้าได้เป็นราชาในตํานาน... เจ้าจะได้อยู่เคียงข้างข้า... ทั้งบนบัลลังก์เเละบนเตียง
Let us remember those that have been lost and let us give thanks for those that have been found and who stand here beside us.จงจำไว้ พวกเขาได้จากเราไป... ... และจงขอบคุณผู้ที่ยังรอดชีวิต... ... และยังยืนหยัดเคียงข้างเรา
Until you're resting here with meหากไม่ได้เธอมาเคียงข้าง
Until you're resting hereหากไม่ได้เธอมาเคียงข้าง
I just want you for my ownฉันแค่อยากได้เธอมาเคียงข้าง
Won't you please bring my baby to meช่วยนำเขามาเคียงข้างด้วยเถิด
Cos I just want you for my ownเพราะฉันอยากได้เธอมาเคียงข้าง
And now, I look at my girls and my husband, who has been standing by me for so long...ตอนนี้ ทุกครั้งที่มองลูกๆ และสามีของฉัน ผู้ที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอด
I planned to have you at my side this evening.ฉันหวังว่าเธอจะมาเคียงข้างฉันในเย็นนี้
If it's okay, I want to wake up by your sideถ้าเธอตกลง ฉันอยากจะอยู่เคียงข้างเธอ
So you couldn't resist and sided with him?งั้นเธอก็ไม่สามารถสู้เคียงข้างเขาได้?
Or someone who fought beside him in the jungle or frozen snow swept road.หรือใครคนนหนึ่งที่สู้รบเคียงข้างเค้าในป่าใหญ่ หรือบนธารน้ำแข็ง / บนถนนกวาดหิมะ
You'll be stuck here, waking up next to the same old, ugly broad, just like Ula.แกจะติดอยู่ที่นี่ นอนตื่นมาเคียงข้างกับ นังยักย์อ้วนแถมน่าเกลียดคนเดิมเหมือนอย่างอูลา
Tell them that I'll be always with them.บอกพวกเขาด้วย ว่าผมจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ
For 30 years he worked side by side with those men, sweeping and carrying garbage.30 ปี ที่เขาทำงานเคียงข้างพวกนั้น กวาดเก็บขยะ
Since I was little, you were always at my side.เมื่อเป็นเด็ก พี่คอยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอด
You have this gorgeous lady with youคุณมีหญิงสาวที่งดงามอยู่เคียงข้าง
Like everything we've ever heard.เขาก็ยังเป็นเหมือนที่เราทุกคนได้ยินมา \ คุณมั่นใจได้ว่าเขาจะยินอยู่เคียงข้างคุณ
We marry for the whole year to a single partner.ในแต่ละรอบปีพวกเราจะจับคู่ กับใครที่ยังไม่มีคู่เคียงข้าง
But if you see what I see if you feel as I feel, and if you would seek as I seek then I ask you to stand beside me, one year from tonight outside the gates of Parliament.แต่ถ้าคุณเห็นอย่างที่ผมเห็น... ...รู้สึกอย่างที่ผมรู้สึก, และอยากค้นหาอย่างที่ผมค้นหา... ...ผมขอให้คุณก้าวมายืนเคียงข้างผม, ...1ปีหลังจากนี้...
We are all... by your side!พวกเราทุกคน... อยู่เคียงข้างคุณ!
We are all by your side!พวกเราทุกคนอยู่เคียงข้างคุณ!
In a hundred years, I will lie next to you.ภายในร้อยปี ฉันจะไปนอนเคียงข้างเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคียงข้าง
Back to top