ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องหอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องหอม*, -เครื่องหอม-

เครื่องหอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องหอม (n.) perfumery See also: perfume, incense
เครื่องหอม (n.) cosmetics See also: make-up Syn. เครื่องประทินโฉม, เครื่องประทินผิว
เครื่องหอม (n.) fragrant See also: aroma, scent Syn. ของหอม
เครื่องหอม (n.) perfume See also: fragrance, aroma Syn. ของหอม, เสาวคันธ์
เครื่องหอม (n.) perfume See also: cosmetic, perfumery Syn. เครื่องสำอาง
เครื่องหอม (n.) gum benjamin See also: gum benzoin Syn. เครื่องร่ำ
เครื่องหอม (n.) perfumery
English-Thai: HOPE Dictionary
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma,fragrance,scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม
sachet(แซเช',แซช'เช) n. ถุงหรือห่อเล็ก ๆ ที่ใส่เครื่องหอม,เครื่องหอมในถุงหรือห่อดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfumery(n) เครื่องหอม
sachet(n) แป้งหอม,ถุงใส่เครื่องหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragrancesเครื่องหอม [การแพทย์]
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burner (n.) ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอม
High Mass (n.) พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
perfumery (n.) การผลิตเครื่องหอม See also: ธุรกิจขายน้ำหอม Syn. perfumer
sachet (n.) ถุงเครื่องหอม See also: ถุงบุหงา Syn. scent-bag, fragrance, potpourri
scent-bag (n.) ถุงเครื่องหอม See also: ถุงบุหงา Syn. fragrance, potpourri
vinaigrette (n.) ขวดเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องหอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why did you go to the Hyang Kwan Chung (Incense Hall) that night?ทำไมเจ้าไปที่ฮยางควานชัง หอเครื่องหอมในคืนนั้น?
You mean with the stove with the burners you have to light with a match?คุณหมายถึงกับพวกเตากับภาชนะเผาเครื่องหอมพวกนี้หรอ คุณต้องใช้ไม้ขีดจุดเตาเนี่ยนะ
Smells like more than just incense.จากกลิ่นนี่ คงไม่ใช่แค่เครื่องหอมแล้วล่ะ
I could smell them beneath the incense and the perfume and the fine food that had already started to turn.รู้สึกถึงกลิ่นได้เลย ใต้กลิ่นเครื่องหอมและน้ำหอม และอาหารโอชะที่เริ่มเน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องหอม
Back to top