ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfumery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfumery*, -perfumery-

perfumery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfumery (n.) การผลิตเครื่องหอม See also: ธุรกิจขายน้ำหอม Syn. perfumer
English-Thai: HOPE Dictionary
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม
English-Thai: Nontri Dictionary
perfumery(n) เครื่องหอม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอม (n.) perfumery Syn. เครื่องหอม
เครื่องร่ำ (n.) perfumery See also: perfume, incense Syn. เครื่องหอม
เครื่องหอม (n.) perfumery See also: perfume, incense
เครื่องหอม (n.) perfumery

perfumery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องหอม[n.] (khreūanghøm) EN: perfumery FR: aromates [mpl]
เครื่องร่ำ[n.] (khreūangram) EN: perfumery FR:
แผนกเครื่องสำอาง[n. exp.] (phanaēk khr) EN: perfumery department FR: rayon parfumerie [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfumery
Back to top