ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องชั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องชั่ง*, -เครื่องชั่ง-

เครื่องชั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องชั่ง (n.) balance See also: weighing machine, scale, steelyard Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง
เครื่องชั่งน้ำหนัก (n.) weighing apparatus
เครื่องชั่งสิ่งของ (n.) balance See also: equipoise, poise Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pointer (n.) เข็มชี้ตัวเลขในเครื่องชั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, guys, no fooling around with the scales.เอาหละหนุ่มๆ อย่าไปยุ่งกะเครื่องชั่ง
If you would like to access another account-- 9248. #ถ้าคุณต้องการ 9248 เครื่องชั่ง
♪ She stepped up on the scale ♪# เธอก้าวขึ้นบนเครื่องชั่ง #
Remove him from the world, and the scales of blood will be balanced.นำเขาจากโลก และเครื่องชั่งน้ำหนักของเลือด จะมีความสมดุล
You're saying the truck would've crossed over the scale while dragging the victim.คุณจะบอกว่ารถอาจข้ามเครื่องชั่ง ขณะที่ลากเหยื่อ
I want you to cross-reference the weights from the two scales...ผมอยากให้คุณเทียบน้ำหนัก จากเครื่องชั่งสองเครื่อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องชั่ง
Back to top