ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องกั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องกั้น*, -เครื่องกั้น-

เครื่องกั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องกั้น (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องบัง
เครื่องกั้น (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
เครื่องกั้น (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกั้น (n.) balustrade See also: bar, railing Syn. เครื่องกีดกั้น
เครื่องกั้น (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
fence(n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
wall(n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelterbelt - windbreakเครื่องกั้นลม [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From inside the barrier we might just be able to get a call out.จากภายในเครื่องกั้น เราอาจโทรออกได้
Paul and Freddy are setting up roadblocks here and over here, but it's gonna take some time to button up the whole town.พอลกับเฟรดดี้กำลังตั้ง เครื่องกั้นถนนตรงนี้ กับตรงโน้น แต่คงต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งกว่าจะปิดได้หมดทั้งเมือง
Chuck, go to the Council Hall and start barricading the doors.ชัค นายไปที่หอประชุม สั่งงานเครื่องกั้นประตู
Raise the barricade, As soon as possibleยกเครื่องกั้นขึ้น เร็วเข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องกั้น
Back to top