ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก้อเขิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก้อเขิน*, -เก้อเขิน-

เก้อเขิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก้อเขิน (v.) shy See also: be awkward, be abashed, shame, be bashful Syn. เขิน, อาย, กระดาก, ขัดเขิน, เคอะเขิน, ขวยเขิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not a criminal.คราวหน้าลูกจะได้ไม่เก้อเขินไงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก้อเขิน
Back to top