ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อื้ออึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อื้ออึง*, -อื้ออึง-

อื้ออึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อื้ออึง (adj.) loud See also: noisy, uproarious, tumultuous, vociferous, boisterous, uproarious Syn. สนั่น, ดังลั่น, เอิกเกริก
อื้ออึง (v.) (of the ears) ring See also: (of a noise) deafen, be loud, be vociferous Syn. สนั่น, ดังลั่น, เอิกเกริก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
[Woman chatters][เสียงผู้หญิงดังอื้ออึง]
Fashion] [all chattering] [woman] I feel like I've run a marathon.(เสียงอื้ออึง) [ผู้หญิง]ฉันรู้สึกเหมือนไปวิ่งมาราธอนเลย
Maybe I am destined to play... the title role in the Broadway musical version of Willow... but the only job you're gonna have is working on a pole.ในละครเพลงของวิลโล่ว์ แต่งานเดียวที่เธอจะทำได้ น่าจะเป็นงาน เต้นรูดเสาสินะ (อื้ออึง)
The wind is howling♪ The wind is howling ลมพัดอื้ออึง
There were all these crashes and pings and...มันมีทั้งเสียงกระเเทก เเละเสียงอื้ออึงไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อื้ออึง
Back to top