ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อำนวยการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อำนวยการ*, -อำนวยการ-

อำนวยการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อำนวยการ (v.) direct See also: manage, administer, give orders, supervise Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directress(ดิเรค'เทรส) n. ผู้อำนวยการหญิง,ผู้บัญชาการหญิง
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
intendancy(อินเทน'เดินซี) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,สำนักงานข้าหลวง,สำนักงานสมุหเทศาภิบาล
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
producer(โพรดิว'เซอะ) n. ผู้ผลิต,ผู้ให้กำเนิด,ผู้สร้าง,ผู้อำนวยการสร้างภาพยนต์,ผู้ควบคุมเวที
superintend(ซูเพออินเทนดฺ') vt. ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ดูแล., Syn. supervise
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee
English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง
superintend(vi) ควบคุม,จัดการ,ดูแล,อำนวยการ
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
direction๑. การบังคับบัญชา, การสั่งการ, การอำนวยการ๒. ทิศทาง, การชี้แนวทาง๓. คำชี้แจง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Superintendenceการอำนวยการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
director (n.) ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ) See also: ผู้จัดการ, ผู้บริหาร Syn. manager, executive, supervisor, head
directorial (adj.) เกี่ยวกับผู้อำนวยการ See also: เกี่ยวกับคณะกรรมการ
directorship (n.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ (หน่วยงาน)
postmaster general (n.) ผู้อำนวยการของการไปรษณีย์
principal (n.) ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, ครูใหญ่, ผู้อำนวยการ Syn. chief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Producer SUZUKI Toshioอำนวยการผลิตโดย โทชิโอะ ซูซุกิ
Produced by Popcorn Filmอำนวยการสร้างโดย ป๊อปคอร์น ฟิล์ม
My deputy Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}รองผู้อำนวยการของฉันนายเกรนเจอร์
But I don't like working with that director much.ผู้อำนวยการมาก ยังคงเงินเป็น สิ่งที่ดี
Our vice directress.รองผู้อำนวยการของเรา.
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress,เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา,
The directress is here.ผู้อำนวยการอยู่ที่นี่.
She's the directress.หล่อนคือ.. ผู้อำนวยการ.
That the directress had spent a few hours at the school...ผู้อำนวยการหญิงคนนั้น ได้อยู่ที่ ร.ร สองสามช.ม... .
So I know she's the directress.ฉันจึงรู้ว่าเป็นผู้อำนวยการหญิงคนนั้น.
Did the directress sleep here last night?เมื่อคืนท่านผู้อำนวยการหญิงคนนั้น นอนที่นี่ใช่มั๊ย?
The director of the Museum of Antiquities has sent a car for you.ผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ ได้ส่งรถ มาให้คุณ.
I want to thank our producers.ขอขอบคุณผู้อำนวยการสร้าง
Mr. Director, without Angelo, there is no Project Five.ผู้อำนวยการครับ ถ้าขาดแอนเจโล โครงการที่ห้าคงดำเนินไม่ได้
Mr. Director, the aggression vectors in Project 5 caused...ผู้อำนวยการ ผลลัพธ์ที่เกิดคราวที่แล้วนั่น
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง
The Director wants a personal demonstration... of his... progress.ผู้อำนวยการต้องการเห็นการสาธิต ของความสามารถที่เขามี
She wants to speak to the Herr Direktor.เธอขอพบท่านผู้อำนวยการ
Test director everything looks good.ผู้อำนวยการทดสอบ ทุกอย่างดูดี พร้อมที่จะไป
My apologies, Director. He won't trouble you any further.ผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผุ้อำนวยการ เราคงจะไม่สร้างปัญหาให้อีกต่อไปแล้วหละครับ
Congratulations, sir. You did it. His spit was found in the dead director's eye.ยินดีด้วยครับ ท่าน เราทำสำเร็จ น้ำลายของเขาถูกตรวจพบจากนัยต์ตาศพของผู้อำนวยการ
Deputy Director Preston and I have special bounties on our lives.ผู้อำนวยการเพรสตั้นและฉันมีค่าหัวแล้ว
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป
905)}Executive Producers 975)}Yutaka Narita905)} ผู้อำนวยการบริหาร
Producer HAN Seong-guผู้อำนวยการสร้าง ฮาน ซอง-คู
Well this is the office of the national labour committee here in the garment area of New York City.นี่คือสำนักงาน (ชาร์ลส์ เคอร์นาแกน ผู้อำนวยการ, คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ) ของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ นี่เป็นแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนิวยอร์กซิตี
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก
We're here today to give the director a chance to even the keel.ที่มาวันนี้ก็เพื่อให้โอกาส ผู้อำนวยการในการแก้ต่าง - ให้โอกาสเขาหน่อย
Okay? I'll be the personnel director.โอเคไหม ผมจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
Not the director, not even Roddy.ผู้อำนวยการสร้างไม่เห็น ไม่เห็นแม้แต่ร็อดดี้
I think you both know my Director of Genetic Research, Susan Storm.ฉันคิดว่านายทั้งคู้คงรู้จัก ผู้อำนวยการแผนกวิจัยยีนส์แล้ว ซูซาน สตอร์ม
The order came from the director.คำสั่งมาจากผู้อำนวยการ
Chairman Han Yu-Il is here.ผู้อำนวยการ ฮานอูอิล มาพบค่ะ
Director of Avenuel Hotel.ผู้อำนวยการ โรงแรมอเวนิว
Seems like he is really the Director. Even the name card is shiny.ดูเหมือนว่าเค้าจะเป็นผู้อำนวยการจริง ๆ แม้แต่นามบัตรยังเป็นประกายเลย
Isn't Director a very high position in the company?ตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในโรงแรมไม่ใช่เหรอ?
Director, the hospital sent this.ผู้อำนวยการคะ ทางโรงพยาบาลส่งนี่มาค่ะ
Director, there's a problem regarding tonight's dinner.ผู้อำนวยการครับ มีปัญหาเกี่ยวกับดินเนอร์ค่ำนี้ครับ
Director of such grand hotel. Director.ตำแหน่งผู้อำนวยการของโรงแรมระดับนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อำนวยการ
Back to top