ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อับเฉา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อับเฉา*, -อับเฉา-

อับเฉา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับเฉา (v.) ballast See also: weight
อับเฉา (adj.) gloomy See also: sad Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
อับเฉา (adv.) gloomily See also: sadly Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
อับเฉา (v.) be gloomy See also: be depressed Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
wizen(วิซ'เซิน) vi.,vt.,adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. wither,shrivel
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered
English-Thai: Nontri Dictionary
ballast(n) อับเฉาเรือ
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had opened up the seacocks and the water began to come in fast.ผมทำให้ประตูถังอับเฉาเปิดออก และน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาอย่างเร็ว
The seacocks are the valves to drain out the boat.ถังอับเฉาคือประตูเปิดปิดเพื่อไล่น้ำออกจากเรือ
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว
You know the difference between flotsam and jetsam?เธอรู้ความแตกต่าง ระหว่างทุ่นกับอับเฉารึเปล่า
I love you, and I don't care how old you are. So stop beeing an gloomygoos, and stop beeing so hard on Manny.ฉันรักคุณ และฉันก็ไม่เคยสนใจว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ งั้น เลิกทำตัวอับเฉาได้แล้วน้าาา
Your life force fading.เจ็บปวด ชีวิตเธอเผชิญความอับเฉา
Submerge the boat, lieutenant.ระบาย ถังอับเฉา ผู้หมวด
Pill addiction, failed legal career, broken marriage, lost scholarship,ติดยา อาชีพทนายล้มเหลว ชีวิตคู่อับเฉา ชวดทุนการศึกษา - แก่
But good luck getting past first base with that girl.แต่ยัยนั่นอับเฉาเรื่องโชคไปนานแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อับเฉา
Back to top